Eiropas vēstures atcere mūsdienās ir būtiski saistīta ar ES vērtību un tiesību īstenošanu un aizsardzību. Eiropas 20. gadsimta pieredze, tostarp totalitārie un autoritārie režīmi un to noziegumi, kā arī demokrātiskā pāreja, kuras pamatā ir tiesiskums, migrācija, dekolonizācija un Eiropas integrācija, mudina eiropiešus būt modriem un aizstāvēt pamattiesības, demokrātiju un tiesiskumu, jo īpaši minoritāšu tiesības.

2024. gadā uzsaukums ir dalīts četrās prioritātēs. Pieteikumam ir jāatbilst vienai no tām. Tomēr, ja pieteicējs vēlas darboties vairākās prioritātēs, tas ir iespējams, iesniedzot vairākus atsevišķus pieteikumus. 

Atbalstītās rīcībpolitikas iniciatīvas:

ES stratēģija antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam (2021.-2030. gads)
ES rasisma apkarošanas rīcības plāns 2020.–2025. gadam
Romu līdztiesība, iekļaušana un līdzdalība ES
Naidam nav vietas: Eiropa vienota pret naidu

Projektu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2024. gada 6. jūnijs 17:00 pēc Briseles laika

Projekta ilgums: 12 līdz 24 mēneši

Kopējais uzsaukuma budžets: 14 000 000 EUR

Minimālais finansējuma apjoms vienam projektam: 50 000 EUR. Maksimālajam dotācijas apjomam nav ierobežojuma, tomēr EK ir norādījusi 300 000 EUR kā optimālu projekta apjomu.

Finansējums tiek piešķirts pēc vienotās likmes aprēķina (Lump-sum I), kur projekta finansējuma apjoms tieši atkarīgs no iesaistīto valstu un dalībnieku skaita katrā pasākumā un pasākumu skaita.

Priekšfinansējums: 60% apmērā no līguma summas. CERV uzsaukumu noklusētais uzstādījums ir 10% pašu līdzfinansējums, ja nav norādīts savādāk.

Priekšnoteikumi dalībai:

Projektam jānotiek ES vai CERV programmas dalībvalstī (-īs)

Lai pretendētu vadošajam partnerim (koordinatoram) un līdzpieteicējiem (Co-applicants) ir jāatbilst šiem nosacījumiem:

 1. jābūt bezpeļņas juridiskai personai (publiskā vai privātā struktūrā) vai starptautiskai organizācijai. Organizācijas, kas ir orientētas uz peļņas gūšanu, var pieteikties tikai partnerībā ar publiskām struktūrām, privātām bezpeļņas organizācijām vai starptautiskām organizācijām.
 2. organizācijām jābūt reģistrētām ES vai CERV programmas dalībvalstīs.

Citi subjekti var piedalīties citās konsorcija lomās, piemēram, asociētie partneri, apakšuzņēmēji, trešās personas, kas sniedz ieguldījumus natūrā u.tt.
Fiziskas personas un ES struktūras nav tiesīgas pieteikties.

Prioritātes

Projektam jābūt vērstam uz vienu no sekojošām prioritātēm, turklāt pieteikumā ir jāpamato, kā projekta pieteicēji redz šo atbilstību jeb kāpēc uzskata, ka pieteikums atbilst šai konkrētajai prioritātei:

1. CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANSITION Demokrātiska pāreja, (pār)veidošana un stiprināšana, pamatojoties uz tiesiskumu, demokrātiju un pamattiesībām (īpaši aktualizējot tādus jautājumus kā demokrātijas trauslums un populisma pieaugums, kā mēs to novērojam pagājušā gadsimtā, un ko mēs no tā varam mācīties)

2. CERV-2024-CITIZENS-REM-HOLOCAUST Holokausta, genocīda, kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci atcere ar mērķi stiprināt demokrātiju ES;

3. CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATION Migrācija, dekolonizācija un daudzkultūru Eiropas sabiedrība (rasisma un koloniālisma saknes un mantojums, strukturāls rasisms, visa veida diskriminācija un sociālā atstumtība vēstures perspektīvā);

4. CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATION Eiropas integrācija un integrācijas sasniegumi.

Finansējamās aktivitātes

Tiek sagaidīts, ka projekti:

 • tiks balstīti norādītajās stratēģijās, īpaši uzsverot rasisma apkarošanas stratēģiju (visās prioritātēs) ;
 • veicinās sadarbību un sinerģiju starp dažāda veida organizācijām (bezpeļņas, vietējās, reģionālās un valsts pārvaldes, akadēmiskās, vēstures un izglītības iestādes un organizācijas). Īpaši tiek norādīts, ka, ja iespējams, vēlamas veidot sinerģijas starp pārstāvjiem (piem., valstīm), kas apskatāmajā vēstures posmā stāvējušas pretējās pusēs;
 • iekļaus dažāda veida pasākumus (mācību pasākumi, publikācijas, tiešsaistes rīki, pētniecība (provenance research), neformālā izglītība, publiskas debates, izstādes, izpratnes veidošana, liecību vākšana un digitalizācija, inovatīvas un radošas aktivitātes utt.). Lūdzam ņemt vērā, ka pētniecība var būt tikai kā viena no aktivitātēm; kopumā projektam jābūt orietētam uz diskusijas veidošanu un iespējami daudz, dažādu cilvēku iesaisti;
 • veidos un vadīs apmācības tiesību aizstāvjiem, ierēdņiem, tiesu iestāžu darbiniekiem, tiesībaizsardzības amatpersonām un politikas veidotājiem;
 • veidos tikšanās starp cilvēkiem, kas ir pagājušā gadsimta vēstures notikumu liecinieki, un nākamajām paaudzēm;
 • iesaistīs cilvēkus no dažādām mērķa grupām un dzimumiem, tostarp, ja iespējams, cilvēkus, kas saskaras ar rasismu, antisemītismu, naidu pret romiem vai citiem diskriminācijas un neiecietības veidiem.

Projektiem jābūt ar vēstures perspektīvu jeb paralēlēm un Eiropas dimensiju. Starptautiskā līmenī (ietverot starptautisku partnerību un tīklu izveidi un darbību) un spēcīgās partnerībās veidoti projekti, kas spēj pamatot, ka projektam ir būtisks pienesums, un kas diskusijas veidošanā jēgpilni un aktīvi iesaista iespējami dažādas paaudzes un aktorus, tiek uzskatīti par spēcīgākiem projektiem.

Paredzamā ietekme

 • dažādas izcelsmes un dzimuma eiropiešu iesaiste;
 • vēsturisko materiālu un aculiecinieku liecību digitalizācija;
 • Eiropas dimensijas iekļaušana nacionālās un starptautiskās debatēs par svarīgiem vēsturiskiem notikumiem un neseno Eiropas vēsturi;
 • arhīvu materiālu, liecību un autentisku vietņu, jo īpaši tiešsaistē, identificēšana, aizsardzība un pieejamība izglītībai, atcerei un pētniecībai;
 • labāka izpratne par tiesībām un Eiropas integrācijas sasniegumiem, stiprāka eiropeiskā piederība;
 • eiropiešu iesaistīšanās rasisma, antisemītisma un visa veida neiecietības apkarošanā;
 • eiropiešu iesaistīšanās holokausta atceres nodrošināšanā;
 • pārnacionālu koalīciju veidošana;
 • cīņa pret vēsturiskiem izkropļojumiem, revizionismu un noliegumu.

Projekta pieteicēji tiek aicināti pievērst uzmanību ētikas sadaļai, kas šogad ir papildināta, īpaši uzsverot nediskriminācijas un ES vērtību principus.

Potenciālos projektu pieteicējus aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto paskaidrojošo materiālu latviski ar ieteikumiem, projektu piemēriem un valdīnijām projektu izstrādei.

Pilnīga uzsaukuma informācija (Call document), darba programma un sadarbības partneru piedāvājumi EK F&T portālā ŠEIT

Informācija par CERV projektu pieteikumiem EK F&T portālā ŠEIT

 

Zane Meļķe

Eiropas Savienības fondu departamenta Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļas konsultante
Zane.Melke [at] km.gov.lv