Datums Informācija
1.marts Darba grupa vienojās turpmāko darbu strukturēt trīs jautājumu lokos un organizēt to attiecīgās fokusgrupās.
Pirmais jautājumu loks būs saistīts ar jautājumiem, kas definē medijus. Otrais jautājumu loks skars jautājumus, kas saistīti ar žurnālistiem, viņu darba aizsardzību, tiesībām un pienākumiem, kas izriet no īpašā žurnālistu profesijas statusa. Trešais jautājumu loks aptvers radio un televīziju, un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piemērojamos īpašos nosacījumus un prasības. Tāpat darba grupa arī vienojās, ka tās locekļi līdz 20.martam iesniegs Kultūras ministrijai priekšlikumus konkrētām regulējuma vajadzībām, ko attiecīgās fokusgrupas ņems vērā, strādājot pie tiesību aktu priekšlikumiem.
4. jūlijs

Darba grupas sanāksmē KM piesaistītie juridiskie eksperti prezentēja juridisko ietvaru iespējamajiem risinājumiem divos no identificētajiem jautājumu lokiem: mediji un žurnālisti. Izstrādātie un šodien prezentētie sākotnējie juridiskie atzinumi kalpos par pamatu tālākām detalizētām darba grupas diskusijām un priekšlikumiem. Darba grupas locekļi ir aicināti iesūtīt priekšlikumus:

  • 28.07.2017. – par sākotnējo atzinumu par žurnālistiem;
  • 04.08.2017. – par sākotnējo atzinumu par medijiem.