Ministrijas jaunumi ESP Eiropa pilsoņiem
CERV_white

Eiropas Komisija 2021.gada 5.maijā ir publicējusi ES oficiālajā vēstnesī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu ar ko izveido programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” un programmu “Tiesiskums”.

ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV – Citizenship, Equality, Rights and Values) apvieno iepriekšējā perioda ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) un “Tiesības, Vienlīdzība un Pilsonība” (Rights, Equality and Citizenship).

ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) vispārīgais mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas līgumā par ES darbību, ES Pamattiesību hartā un piemērojamajās starptautiskajās cilvēktiesību konvencijās, jo īpaši, šim nolūkam atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citas ieinteresētās personas, kuras darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, un sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, lai saglabātu un pilnveidotu atklātu, tiesībās balstītu, demokrātisku, vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību, kuras pamatā ir tiesiskums.

Ar regulu visās ES oficiālajās valodās (to skaitā latviešu) varat iepazīties ŠEIT

Šobrīd atvērti projektu iesniegšanai:

 

 • Uzsaukums Daphne sadaļā, lai novērstu un apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību un vardarbību pret bērniem (Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children).

  Pieteikuma informācija ŠEIT

  Projektu iesniegšanas termiņš 15.jūnijs 17:00 pēc Briseles laika

   
 • Uzsaukums Vienlīdzības, tiesību un dzimumu vienlīdzības sadaļā, lai aizsargātu un veicinātu bērna tiesības (Call for proposals to protect and promote the rights of the child).

  Pieteikuma informācija ŠEIT

  Projektu iesniegšanas termiņš 7.septembris 17:00 pēc Briseles laika

   
 • Uzsaukums, lai veicinātu vienlīdzību un cīnītos pret rasismu, ksenofobiju un diskrimināciju (Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination).

  Pieteikuma informācija ŠEIT

  Projektu iesniegšanas termiņš 15.jūnijs 17:00 pēc Briseles laika

   
 • Uzsaukums datu aizsardzības iestādēm aizsargāt un veicināt tiesības uz personas datu aizsardzību (Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation).

  Pieteikuma informācija ŠEIT

  Projektu iesniegšanas termiņš 9.septembris 17:00 pēc Briseles laika

 

Tuvākie programmas uzsaukumi (atvēršanas datumi aizkavējušies):

 

 • Uzsaukums ex-“Eiropa pilsoņiem” programmas atbalsta darbībai “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance)
   
 • Uzsaukums pamata partnerībām, kas darbojas Eiropas Savienības vērtību jomā (Operating grants to framework partners active in the area of Union values)
   
 • Uzsaukums daudzgadu (4 gadi) partnerības līgumam lai atbalstītu Eiropas tīklus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas ES līmenī, un Eiropas ideju laboratorijas Eiropas Savienības vērtību jomās (Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values)

 

Vispārīga informācija par CERV programmu, kā arī atvērtie un drīzumā pieejamie uzsaukumi CERV programmā ŠEIT

CERV programmas darba programma (2021-2022) atrodama ŠEIT

Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski izmantojot Funding & tender opportunities portal Eiropas Komisijas vienoto autentificēšanās sistēmu ŠEIT

Eiropas Komisijas padotības iestāde European Education and Culture Executive Agency (Eiropas Izglītības un Kultūras Izpildaģentūra) piedāvā informatīvu prezentāciju, kurā iespējams uzzināt, kā atrast informāciju par minētajām programmām, to konkursiem un kāds būs pieteikšanās process. Prezentācija pieejama ŠEIT

Informāciju sagatavoja:
Andrejs Lukins
ES fondu departaments
ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
Nodaļas vadītājs
E-pasts: Andrejs.Lukins@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330289, 20246894