I un II kārta

 

5.5.1. SAM Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus

5.5.1. SAM ieviešanu Kultūras ministrija īsteno sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vienlaicīgi saturiskā plānošana tiek nodrošināta, sadarbojoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 5.5.1.SAM ietvaros paredzēts īstenot sadarbības projektus, lai veicinātu integrētu, katras teritorijas specifiskajām vajadzībām atbilstošu, projektu ideju īstenošanu.

Saskaņā ar darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā noteikto, 5.5.1. SAM projektu iesniedzēji var būt pašvaldības vai pašvaldības iestādes. Vienlaikus paredzot projektu iesniegumu īstenošanu sadarbībā kā partnerus piesaistot: pašvaldības, plānošanas reģionus, kultūras un dabas mantojuma īpašniekus (biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, juridiskas vai komercreģistrā reģistrētas fiziskas personas), komersantus, valsts pārvaldes iestādes.

5.5.1. SAM projektu iesniegumu atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5.5.1. SAM ietvaros atbalstāmās darbības: Uz pašvaldību attīstības programmām balstīta, nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras atjaunošana, pārbūve un restaurācija, jaunas infrastruktūras būvniecība ar mērķi pilnveidot kultūras un dabas mantojuma objektā nodrošinātos pakalpojumus, kā arī jaunu pakalpojumu izveide, dabas un kultūras mantojuma objektu sasniedzamības uzlabošana un kultūras mantojuma izpēte.

Nosacījums investīcijām kultūras mantojuma objektos ir arī attiecīgā objekta investīciju atdeves ilgtermiņa darbības stratēģija, kas pamato pieprasījumu objektā nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, neradot papildu finanšu slogu pašvaldībai un valstij. Investīcijām objektos jāatbilst nosacījumiem, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām.

5.5.1. SAM ietvaros kopējais pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 35 190 555 EUR.

SAM tiks ieviests divās kārtās, nodrošinot ERAF finansējumam teritoriālu sadalījumu, paredzot attiecīgi piekrastes pašvaldību (izņemot Rīgu) kārtai ERAF finansējumu 15 miljonus euro, savukārt, visas Latvijas teritorijas, izņemot piekrastes pašvaldības, kārtai 20 190 555 miljonus EUR.