PROJEKTU IDEJU PRIEKŠATLASE

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASE

    Horizontālais princips “Vienlīdzīgas iespējas”

    Labklājības ministrijas vadlīnijas „Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai”