III kārta

 

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešā projektu iesniegumu atlases kārta "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās"

Eiropas Komisija 2014. gada 11. novembrī apstiprināja Latvijas izstrādāto darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP). DP noteikts, ka DP prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk – 5.5.1.SAM) ietvaros paredzēts saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus.

Šobrīd ir spēkā Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 322 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 322). MK noteikumos Nr. 322 ir noteiktas divas 5.5.1. SAM atlases kārtas:

1) pirmā atlases kārta „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai visā Latvijas teritorijā (tai skaitā Rīgā), izņemot pārējās Baltijas jūras piekrastes pašvaldības” (turpmāk – pirmā atlases kārta);

2) otrā atlases kārta „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” (turpmāk – otrā atlases kārta).

Ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 779 „Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” ir noteikti 5.5.1. SAM pirmās atlases kārtas un otrās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniedzēji un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 7.martā ir izsludinājusi 5.5.1.SAM pirmās atlases kārtas un otrās atlases kārtas ierobežotu projektu iesniegumu atlasi.

Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās tiek skatīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 7.pantu, kas paredz, ka vismaz pieci procenti valstij pieejamā Eiropas Reģionālā un attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma jānovirza ekonomisko, sociālo, demogrāfisko, vides un klimata izaicinājumu risināšanai pilsētās, balstoties uz integrētām pašvaldību attīstības programmām, ņemot vērā arī pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbību.

Nodrošinot pašvaldību integrēto attīstības programmu īstenošanu un tajās noteikto problēmu risināšanu, nacionālo attīstības centru pašvaldības (Daugavpils, Jelgava, Rīga, Valmiera un Ventspils) ir identificējušas nepieciešamību integrētu teritoriālo investīciju veidā īstenot arī uz kultūras un dabas matojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un attīstīšanu vērstus projektus.

Lai nodrošinātu investīciju piesaisti nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija sēdē tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr.709, attiecīgi veicot finansējuma pārdali no 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – 5.6.2. SAM) uz 5.5.1. SAM, kas ir pamats 5.5.1. SAM trešās atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” (turpmāk – trešā atlases kārta) izveidei.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Kultūras ministriju kā 5.5.1.SAM atbildīgo iestādi nodrošina 5.5.1. SAM trešās atlases kārtas īstenošanas nosacījumu, izmaksu un ieguvumu analīzes (finanšu analīzes un ekonomiskās analīzes) un metodisko norādījumu izstrādi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, kā arī šo kritēriju piemērošanas metodikas izstrādi.

5.5.1.SAM trešās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji šā gada 31.augustā tiks izskatīti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomitejas sēdē. Darba materiāli pieejami šeit.

Šā gada 3.augustā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS – 819) ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par 5.5.1.SAM trešās atlases kārtas ieviešanu, pieejams šeit.

Ministru kabineta noteikumu projektā par 5.5.1.SAM trešās atlases kārtas ieviešanu paredzēts, ka 5.5.1. SAM trešo atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

Tāpat Ministru kabineta noteikumu projekts par 5.5.1.SAM trešās atlases kārtas ieviešanu paredz, ka 5.5.1. SAM trešajā atlases kārtā tiek atbalstīti VARAM izveidotajā Reģionālās attīstības koordinācijas padomē (turpmāk – RAKP) saskaņotajās pašvaldību attīstības programmās paredzētie projekti. RAKP tiek veidota kā konsultatīva institūcija ar plašu pārstāvniecību, jo tā ne tikai saskaņo pašvaldību attīstības programmas, bet arī sniedz atzinumu par projektu nepārklāšanos ar citiem projektiem.

Tās sastāvs, pienākumi un tiesības ir noteikti Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr.614 „Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 614).

Projekta iesniedzējs trešajā atlases kārtā ir nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota pašvaldības iestāde vai šajā punktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

5.5.1.SAM trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 29 317 078 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums jeb virssaistību finansējums granta veidā – ne vairāk kā 24 919 516 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldības finansējums un privātais finansējums) – ne mazāk kā 4 397 562 euro.

Saistošie dokumenti:

Izsludinātās atlases: