KM TP projekti

2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde un finansējuma saņēmējs ES fondu administrēšanā īsteno šādus Tehniskās Palīdzības (TP) projektus:

 1. „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā” (Projekta Nr. 11.1.1.0/15/TP/007);

  Projekta mērķis ir nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Kultūras ministrijas pārziņā esošo 5.5.1. un 5.6.1. specifisko atbalsta mērķu ieviešanu 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā Kultūras ministrijā kā atbildīgajā iestādē, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu ES fondu finansējuma izlietojumu un apguvi kultūras nozarē.

  Projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstība fonda (ERAF) līdzfinansējuma 85% apmērā un valsts budžeta finansējuma 15% apmērā. Projekta kopējās izmaksas – 340 000 EUR.

  Projekta īstenošanas laiks – 01.01.2016.-31.12.2018.

 2. „Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei Latvijā informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai” (Projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/004)

  Projekta mērķis ir nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo 5.5.1. un 5.6.1. specifisko atbalsta mērķu ietvaros, tādējādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto ES fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

  Projektu līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma 85% apmērā un valsts budžeta finansējuma 15% apmērā.

  Projekta kopējās izmaksas – 33 700 EUR

  Projekta īstenošanas laiks – 01.01.2016.-31.12.2018.