Latvijas romu platforma III

„Projekts „Latvijas romu platforma 3: sadarbības un līdzdalības veicināšana” (2018./2019.gadā)

Projekta apakšmērķi:

(1) veicināt sadarbību un dialogu starp romiem, vietējo pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem;

(2) atbalstīt savstarpēju mācīšanos un labās prakses apmaiņu romu integrācijas pamatjomās vietējā un reģionālajā līmenī;

(3) sekmēt romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, tostarp jauniešu un sieviešu, darbības kapacitātes stiprināšanu, līdzdalību un efektīvu iesaistīšanos romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanā, kā arī

(4) veicināt sabiedrības izpratni, jo īpaši romu integrācijas politikas īstenošanā iesaistīto personu izpratni par Latvijas romu kultūru, vēsturi un sociālo situāciju, kā arī popularizēt Latvijas romu platformā iesaistīto romu personu veiksmes stāstus plašākajā sabiedrībā.

Projekta īstenotie pasākumi:

Sasniegtie rezultāti:

  • attīstīta romu mediācijas prakse Latvijas pašvaldībās, lai veicinātu labāku dialogu starp maznodrošinātām romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm (skolām, sociālo dienestu, domes pārvaldi), kā arī Nodarbinātības valsts aģentūru;
  • uzlabojusies sadarbība un dialogs starp ministriju, to padotības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem un speciālistiem, un romiem;
  • atbalstīta politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu integrāciju galvenajās jomās vietējā un reģionālajā līmenī;
  • veicināta romu pārstāvju, it īpaši romu jauniešu un sieviešu līdzdalība, kapacitāte un iesaistīšanās pilsoniskās sabiedrības veidošanā un romu integrācijas politikas īstenošanā;
  • veicināta sabiedrības, īpaši pašvaldību speciālistu, izpratne par Latvijas romu kultūru un vēsturi, kā arī popularizēti romu veiksmes stāsti sociālajos medijos.

Kopumā projekta pasākumos piedalījās 213 dalībnieki no 19 pilsētām un novadiem, t.sk. 90 romu pārstāvji, 109 valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, ne-romu NVO pārstāvji, 11 ES dalībvalstu un starptautisko organizāciju eksperti un ap 50 plašākas sabiedrības interesenti.

Piedalījās pārstāvji no 19 Latvijas pilsētām: Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Jēkabpils, Dobeles, Kandavas, Kuldīgas, Krāslavas, Madonas, Maltas, Sabiles, Limbažiem, Preiļiem, Rīgas, Rūjienas, Tukuma, Valmieras, Viļakas un Ventspils.

Atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ārējā eksperte Dana Didžus sagatavoja projekta pasākumu izvērtēšanas ziņojumu. Šajā ziņojumā ietvertie ekspertes secinājumi un ieteikumi tiks ņemti vērā attīstot Latvijas romu platformu un īstenojot romu integrācijas politikas koordināciju.

Informācijas kopsavilkums par projekta „Latvijas romu platforma 3: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros īstenotājiem pasākumiem un rezultātiem pieejams Latvijas romu platformas sanāksmes ziņojumā.

Šī informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros” (līgums Nr.792550-NRP3-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.