Starptautiskā sadarbība

Eiropas Padomes Speciālās ekspertu komitejas romu jautājumu darba grupa (Ad hoc Committee of Experts for Roma Issues (CAHROM))

Komitejas mērķis ir analizēt un novērtēt romu integrācijas politikas īstenošanu Eiropas Padomes dalībvalstu līmenī, identificēt un apkopot labo praksi romu integrācijā, sagatavot rekomendācijas Eiropas Padomes Ministru komitejai par romu integrācijas politikas īstenošanu, kā arī piedalīties kopējā monitoringa praksē. No katras Eiropas Padomes dalībvalsts ir deleģēts nacionālais eksperts, kuram jāpauž nacionālais viedoklis par romu integrāciju nacionālajā līmenī.

Viena no Komitejas iniciatīvām ir tematisko grupu izveide, kuras piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos par dažādiem romu integrācijas problēmjautājumiem.

Tematiskās grupas (Somija, Zviedrija, Norvēģija un Latvija) ekspertu informatīvais pārskats par romu bērnu, īpaši romu meiteņu, skolas apmeklēšanas jautājumiem (Thematic report on school attendance for Roma children, in particular Roma girls). Pārskats ir sagatavots, balstoties uz tematiskās grupas ekspertu tikšanās rezultātiem 23.10.- 26.10.2012. apmaiņas vizītē Somijā un nacionālā līmeņa informācijas. Pārskats ir pieejams angļu valodā.

Eiropas Komisijas Romu nacionālo kontaktpunktu tīkls (National Contact Points for the Implementation of national Roma Integration Strategies). Sanāksmes notiek divas reizes gadā.