Ministrijas jaunumi ERAF
Lielās Ģildes ēka
Lielā Ģilde. Publicitātes foto: Oskars Artūrs Upenieks

Ministru kabinets 12. septembra sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) virzīto normatīvo regulējumu* unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu, kas atrodas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā teritorijā Rīgas vēsturiskajā centrā, saglabāšanai, aizsargāšanai un attīstīšanai.

Īstenojot šo Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto pasākumu, paredzēts ne tikai bagātināt kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu un veicināt kultūras mantojuma kā ilgtspējīga resursa inovatīvu izmantošanu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet arī sekmēt objektu piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un integrēt projektos inovatīvus risinājumus, kas ļauj attīstīt kultūras satura digitālo piedāvājumu.

Pasākuma ietvaros plānots attīstīt 3 objektus Rīgas vēsturiskajā centrā:

  • Lielo Ģildi (Amatu ielā 6), kuras atjaunošanas darbi aizsākās jau aizvadītajā ES fondu plānošanas periodā un tiks turpināti šajā, kombinējot darbu paveikšanai nepieciešamo finansējumu ar Atveseļošanas un noturības mehānisma Energoefektivitātes uzlabošanas programmas finansējumu;
  • Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja izstāžu zāli “Arsenāls” (Torņa ielā 1); arī šī nacionālas nozīmes kultūras pieminekļa atjaunošanai nepieciešamais finansējums tiks papildināts no Atveseļošanas un noturības mehānisma Energoefektivitātes uzlabošana programmas finansējumu;
Izstāžu zāles "Arsenāls" ēka
Izstāžu zāle "Arsenāls". Publicitātes foto: Oskars Artūrs Upenieks
  • Vecrīgas publisko ārtelpu, kas paredz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas funkcionalitātes uzlabojumus, nodrošinot līdzsvarotu, bez fiziskiem un mobiliem šķēršļiem Vecrīgu šķērsojošu cilvēku (vecpilsētas aktīvo apmeklētāju, tūristu, iedzīvotāju, strādājošo) kustību. Atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības projekta iecerei, “Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana” šobrīd noris būvniecības sākotnējās dokumentācijas izstrāde (tehniskā priekšizpēte), kam sekos būvprojekta izstrāde.

Noteikts, ka aktivitātei plānotais kopējais attiecināmais ES fondu finansējums ir ne mazāk kā 33 712 500 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums granta veidā ne vairāk kā – 28 655 625 eiro un nacionālais finansējums – 5 056 875 eiro (valsts budžeta līdzfinansējums 4 174 522 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 882 353 eiro).

Pasākums tiks īstenots ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Pasākuma projektu iesniedzēji ir valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” un Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru īpašumā, turējumā, lietošanā vai valdījumā atrodas kultūras mantojuma objekti vai infrastruktūra, kurā plānotas šīs ES fondu un nacionālā finansējuma investīcijas.

 

* - Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi.

 

Papildu informācijai:

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv