Saliedēta sabiedrība
Bērni

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis valsts programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros atklātu projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai nevaldības organizācijām (NVO), kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī. Konkursā pieejamais finansējums ir 220 000 EUR, savukārt vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finansējums ir 30 000 EUR.

Konkursā finansējums tiks piešķirts NVO projektu pieteikumiem, kuri tiek īstenoti vismaz divās no šādām jomām: pilsoniskās līdzdalības popularizēšanas un veicināšanas aktivitātes NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un/ vai līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā; informatīva, izglītojoša, konsultatīva un materiāltehniska atbalsta sniegšana NVO – to darbībai un mērķu sasniegšanai; mērķa grupu vajadzību apzināšana, izpēte un rezultātu izplatīšana ar mērķi stiprināt ģimeņu institūtu un ar to saistītu problēmu apzināšanu un piedāvājumu; NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai, t.sk. darbam ar esošiem biedriem un jaunu biedru piesaistei; NVO interešu pārstāvības stratēģiju aktivitāšu īstenošanas atbalsts; brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana; savstarpēju NVO vai NVO un pašvaldību sadarbības stiprināšana ģimeņu politikas veidošanā un īstenošanā; esošās valsts un pašvaldību atbalsta sistēmas ģimenēm problēmjautājumu izpēte un risinājumu piedāvāšana.

“Ģimenēm draudzīgas vides veidošanā katram iedzīvotājam, darba devējam, pašvaldībai un valsts iestādei ir nozīmīga loma. Un ir būtiski, ka ir organizācijas, kas ar savu darbu tur rūpi par Latvijas ģimenēm, norādot uz uz tām lietām, kas vēl ir uzlabojamas. Iepriekšējo divu gadu pieredze rāda, ka finansējums palīdz nosegt pamatvajadzības, kas dod atslodzi organizāciju smagajās finansējuma piesaistes rūpēs un palīdz vairāk laiku veltīt NVO saturisko jautājumu risināšanā valstiskā un reģionālā līmenī,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un viens NVO pārstāvis – eksperts, kas atlasīts 06.01.2022. SIF izsludinātajā Projektu vērtēšanas ekspertu atlases atklātajā konkursā, un, balstoties uz pārbaudes testa rezultātiem, saņēmis augstāko vērtējumu. Komisijas sastāvā arī ir SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 31. augusta plkst.12.00. Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 18. augustā plkst.11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu vietagimenei@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO. 

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”. 

 

Sagatavoja: 
Zane Jēkabsone  
Sabiedrības integrācijas fonds
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
 

Tālr. +371 25239649