Atbalsts Ukrainai
Ukrainas karoga krāsas

Jaunā VKKF mērķprogramma Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem” ir izveidota ar mērķi sniegt atbalstu radošām personām kultūras nozarē – Ukrainas pilsoņiem, kara bēgļiem, kuri raduši patvērumu Latvijā, radošā darba veikšanai, tādējādi veicinot turpmāko radošo darbību un sadarbību ar Latvijas kultūras organizācijām.

Stipendijas piešķirs 9 mākslas nozarēs: Dizaina un arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas (baleta), Starpdisciplināru projektu, Teātra mākslas (teātra, laikmetīgās dejas un cirka), Tradicionālās kultūras un Vizuālās mākslas nozarē.

Mērķprogrammas līdzekļi tiek sadalīti konkursa kārtībā, piešķirot radošai personai vienreizēju radošā darba stipendiju 3 mēnešu periodam (600 EUR/mēnesī).

Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu, pieteikuma veidlapas un programmas nolikums publicēts VKKF mājaslapā latviešu, angļu un ukraiņu valodā.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formā personīgi VKKF birojā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 20 (1. stāvā)) vai nosūtot to pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi kkf@kkf.lv.

Projektu konkursā var piedalīties radošas personas – Ukrainas pilsoņi, kuri kā kara bēgļi raduši patvērumu Latvijā (kuriem ir izsniegta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību; kuras pēdējo trīs gadu periodā ir radījušas autortiesību vai blakustiesību objektus Autortiesību likuma izpratnē; kuras sadarbojas ar Latvijas kultūras organizāciju). Radošās personas mērķprogrammas ietvaros nevar pretendēt uz radošo stipendiju, ja persona ir nodarbināta kādā Latvijas kultūras organizācijā (par tādu radošo darbību, kuras veikšanu paredz noslēgtais līgums vai darba pienākumu apraksts) un ja persona studē kādā Latvijas augstākās izglītības iestādē.

Atbildi par konkursa rezultātiem - stipendijas piešķiršanu vai atteikumu pretendentam VKKF sniedz telefoniski, rakstiski vai elektroniski pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc VKKF padomes lēmuma pieņemšanas (VKKF padomes sēdes notiek vienu reizi mēnesī).

 

Papildu informācijai:
Ilona Skuja
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 29277444