Romu karogs

Lai veicinātu Latvijas romu līdzdalības iespējas Eiropas Savienības līmenī, Kultūras ministrijas īstenotā projekta "Latvijas romu platforma VI" ietvaros 2 (diviem) romu aktīvistiem vai romu biedrību vai nodibinājumu pārstāvjiem (turpmāk – pretendenti) ir piedāvāta iespēja bez maksas apmeklēt angļu valodas mācību kursu no līguma noslēgšanas dienas līdz 2022.gada 31.martam (ne vairāk kā 120 (viens simts divdesmit) mācību stundas).

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 800,00 euro, ko sedz no Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma VI” (līguma Nr.101008452-NRP6-LV) finanšu līdzekļiem. Vienam pretendentam pieejamais finansējums angļu valodas mācību kursa apgūšanai ir ne vairāk kā 400,00 euro.

Konkursa ietvaros pieteikumu var iesniegt pretendents:

  • kurš ir piederīgs romu (čigānu) tautībai;
  • kuram ir pieredze pilsoniskās sabiedrības attīstības darbā vai romu iekļaušanas jomā.

Pretendents pieteikumu un ar to saistītos dokumentus sagatavo saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību. Ja pieteikumu iesniedz papīra formā, pieteikumu un ar to saistītos dokumentus ievieto slēgtā aploksnē, uz kuras norāda konkursa nosaukumu „Angļu valodas kursi romu aktīvistiem to līdzdalības iespēju veicināšanai Eiropas Savienības līmenī Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma VI” ietvaros”. Ja pretendents pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, konkursa nosaukumu norāda e-adreses vai e-pasta vēstules zonā „Temats”.

Pretendents pieteikumu un ar to saistītos dokumentus sagatavo latviešu valodā, skaidri salasāmus un ar numurētām lapām. Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, pievieno tulkojumu latviešu valodā.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

  • aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums);
  • aizpildītu un parakstītu pretendenta apliecinājumu (2.pielikums);
  • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), ko vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai.

Pretendents līdz 2022.gada 3.novembrim noformētus un sagatavotus konkursa dokumentus iesniedz Kultūras ministrijā vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.15, piektdienās no 8:30 līdz 16:00);
  • pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 vai
  • elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pretendenti pēc mācību kursa pabeigšanas Kultūras ministrijā iesniedz apliecinoša dokumenta par angļu valodas mācību kursa noteikta līmeņa pabeigšanu kopiju.

Romu pretendentu izvērtēšanu atbilstoši atklāta konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem nodrošinās Kultūras ministrijā speciāli izveidota izvērtēšanas komisija.

Pielikumā:

 

Papildu informācija vai konsultācija, lūdzam sazināties ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta projekta "Latvijas romu platforma VI" asistentu Kasparu Arhipovu uz e-pastu (Kaspars.Arhipovs@km.gov.lv; +371 67330342)

 

ES_programmas logo
Šis pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma VI” ietvaros (līgums Nr.101008452-NRP6-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par materiāla saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.