Ministrijas jaunumi Muzeji
Turaidas muzejrezervāta apkārtne

Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātu konkursu uz īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta direktora amatu. Pretendenti pieteikumus aicināti KM iesniegt mēneša laikā – līdz š.g. 31. augustam.

Turaidas muzejrezervāta direktora amats kļūs vakants pēc tās ilggadējās vadītājas Annas Jurkānes iesniegtā iesnieguma kultūras ministram par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc pašas vēlēšanās.

Turaidas muzejrezervāta vadītāja galvenie darba pienākumi ir plānot, vadīt un koordinēt muzeja darbu, nodrošinot tā mērķu un uzdevumu izpildi, nodrošināt muzeja funkciju izpildi: krājuma, pētnieciskā un komunikācijas darba koordinētu īstenošanu, muzeja darbības un attīstības stratēģijas izstrādi un aktualizēšanu. Tāpat nodrošināt un atbildēt par regulāru Turaidas muzejrezervāta darbības izvērtēšanu, tā sagatavošanu akreditācijas procesam, kā arī muzeja darbības pārskata sagatavošanu, nodrošināt muzeja pieejamības un pakalpojumu kvalitātes pilnveidi, un nodrošināt muzeja finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

  • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs,
  • vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā kultūras institūcijā (iegūta pēdējo 5 gadu laikā),
  • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodās atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai (pieejama http://www.europass.lv/valodu-pase),
  • labas zināšanas un izpratne par muzeju darbību un funkcijām, orientācija uz rezultātu sasniegšanu,
  • komandas vadīšanas prasmes, piemīt stratēģiskais redzējums un labas attiecību veidošanas un uzturēšanas prasmes.

Līdz ar citiem dokumentiem pretendentiem būs jāiesniedz un tiks izvērtēts īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Konkursa pretendenti savus pieteikumus aicināti nosūtīt pa pastu vai iesniegt Kultūras ministrijā (K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā) darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.08.30 līdz plkst.16.00) ievietojot pie ieejas izveidotajā, korespondencei paredzētajā kastē. Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogam jābūt š.g. 31. augustam. Iesniedzot pieteikumu elektroniska dokumenta veidā, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu un jāsatur laika zīmogs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: vakances@km.gov.lv, vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta direktora amatu.”

Iesniegtos pieteikumus Turaidas muzejrezervāta direktora amatam izvērtēs speciāli izveidota komisija. Tās priekšsēdētāja pienākumus pilda KM valsts sekretāre Dace Vilsone, komisijas priekšsēdētāja vietnieka – KM valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, komisijas locekļu – Latvijas Muzeju padomes locekle, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Administratīvās nodaļas vadītāja Irina Zeibārte, un KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja Līga Dimante, viņas vietniece - Daina Ratniece. Komisijas locekļi bez balsstiesībām – Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Cilvēkresursu politikas nodaļas konsultante Anete Bernāne, komisijas pārstāvis novērotāja statusā būs Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne.

Turaidas muzejrezervāta direktora amatam noteiktā mēnešalga pirms nodokļu nomaksas ir no 1 983,00 līdz 2 264,00 eiro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka vadoties pēc pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Turaidas muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu. Muzejrezervāta 58,34 hektāru lielā teritorija bagāta ar arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļiem, kuri stāsta par notikumiem vairāk nekā 1 000 gadu garumā, sākot ar 10. gadsimtu.

 

Papildu informācijai:

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv