EEZ grantu programma
Attēls

Kultūras ministrija (turpmāk – KM) uzsāk potenciālo projektu ideju apzināšanu jeb kartēšanu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” jomas „Kultūras uzņēmējdarbība, kultūras mantojums un kultūras sadarbība” ietvaros.

Ideju kartēšanas mērķi:

1) apzināt potenciālo projektu iesniedzēju loku (darbības jomas, līdzšinējā pieredze un tml.);

2) sniegt informatīvu atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem, kas vēlas izveidot sadarbību ar partneriem donorvalstīs (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina).

Plānots, ka potenciālo projektu ideju kartēšanas aktivitātei 2019.gada vidū sekos atklāts konkurss par iespēju saņemt finansējumu vizītes / tikšanās Latvijā vai donorvalstīs norisei ar mērķi stiprināt sadarbību un veicināt projektu ideju attīstību.

KM informē, ka šīs aktivitātes nav projektu iesniegumu atlase, bet gan aktivitātes ar mērķi stiprināt divpusējo sadarbību starp Latvijas un donorvalstu kultūras organizācijām pirms projektu iesniegumu atlases 2020.gadā.

Pieteikumu angļu valodā KM var iesniegt elektroniski uz e-pasta adresēm Justine.Jansone@km.gov.lv un pasts@km.gov.lv līdz 05.04.2019.

Jautājumus aicinām sūtīt uz elektroniskā pasta adresi Justine.Jansone@km.gov.lv vai pa tālruni 67330290.

Informācija par programmu: Latvija un Norvēģija 2017.gada decembrī parakstīja saprašanās memorandus par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Tas paredz, ka VARAM administrētajā Programmā “Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” 3 000 000 euro no programmas finansējuma tiek paredzēti programmas jomai „Kultūras uzņēmējdarbība, kultūras mantojums un kultūras sadarbība”.

Programmas ieviešanu plānots uzsākt 2020.gadā, un tās ietvaros plānots izsludināt divas atklātas projektu iesniegumu atlases. Finansiālais atbalsts projektiem tiks sniegts profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai visos Latvijas reģionos kopradē ar donorvalstu partneriem, kā arī auditorijas attīstības un kultūras izpratnes un izpausmju kompetenču uzlabošanai.

Programmas kultūras jomas mērķis – uzlabot pieejamību profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai visos Latvijas reģionos.

Mērķa grupa - bērni un jaunieši no vispārējām un profesionālajām Latvijas izglītības iestādēm.

Programmas jomas ietvaros netiek paredzētas investīcijas infrastruktūrā.