Ministrijas jaunumi
Kultūras ministre uzrunā klātesošos

Šonedēļ Parīzē tiek atklāta UNESCO Ģenerālās konferences 42.sesija, kas ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija un tajā piedalās visu dalībvalstu delegācijas. Latvijas delegāciju vadīs kultūras ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente Agnese Logina, kura uzstāsies arī ar uzrunu dalībvalstu vispārējās debatēs. Runā īpaši tiks uzsvērta Latvijas kultūras loma demokrātijas veicināšanā un kultūras mantojuma aizsardzībā.

“Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 20 mēnešus. Agresorvalsts ir nogalinājusi tūkstošiem nevainīgu cilvēku, miljonus atstājusi bez drošas mājvietas. Ir iznīcinātas arī simtiem kultūras mantojuma vietas, celtnes, bibliotēkas un to kolekcijas. Latvija stingri nosoda noziegumus, kas pastrādāti pret Ukrainas tautu, kultūru un vidi. Mēs aicinām arī citas dalībvalstis atbalstīt Ukrainas kultūras mantojuma sargāšanu un atjaunošanu, apsptiprinot Otro protokolu Hāgas konvencijai par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā,” uzsver kultūras ministre Agnese Logina.

Konvencijas Otrais protokols paredz plašāku atbalstu kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai, kā arī stingrāku starptautisko un individuālo atbildību par kultūras mantojuma iznīcināšanu.

Latvijas uzrunā ministre uzsvērs arī mūsu valsts panākumus kultūras mantojuma stiprināšanā, izceļot Kuldīgas vecpilsētas iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, Tukuma pievienošanos UNESCO Pasaules radošo pilsētu tīklam, Dziesmu un Deju svētku tradīcijas nozīmi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un Lībiešu mantojuma gada aktivitātes.

Tāpat konferencē ministre sniegs apskatu par Latvijas kultūras nozares paveikto saistībā ar ANO un UNESCO  darbības virzieniem. Īpaši tiks izcelta konferenču sērija “ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās” (2021-2023), kas stiprina atmiņu institūciju pienesumu medijpratības un demokrātijas stiprināšanā, vides un sociālās ilgtspējas mērķu sasniegšanā Baltijas valstīs, Gruzijā un Moldovā. Tāpat tiks apliecināts Latvijas atbalsts UNESCO kultūras politikas un ilgtspējīgas attīstības konferences  MONDIACULT deklarācijas mērķiem un UNESCO Starptautiskās programmas  komunikācijas attīstībai īstenošanai.

UNESCO Ģenerālās konferences laikā ministrei plānotas tikšanās arī ar UNESCO ģenerāldrirektores vietnieku kultūras jautājumos Ernesto Ottoni un UNESCO Kultūras un ārkārtas situāciju direktori Kristu Pikkatu.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 194 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski.

UNESCO Ģenerālā konference ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija, kas pulcē visu dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izvērtētu iepriekšējā darbības posma rezultātus, izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs.
UNESCO Ģenerālās konferences 42. sesija norisinās UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, Francijā no šī gada 7. novembra līdz 22. novembrim.