Ministrijas jaunumi Teātris
Latvijas Nacionālā teātra ēka, foto: Oskars Artūrs Upenieks

Ņemot vērā zemo pretendentu aktivitāti izsludinātajā atklātajā konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata vietu, Kultūras ministrija (KM) lēmusi pagarināt pieteikšanās termiņu konkursā līdz š.g. 9. jūnijam.

Jau ziņots, ka pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kas iegūta pēdējo 7 gadu laikā, valsts valodas prasmes C1 līmenī un vismaz vienas svešvalodas (kas ir ES oficiālā valoda) zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Europass sistēmai, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par teātra nozari, zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, t.sk. finanšu vadību, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

Tāpat tiks vērtētas likumdošanā noteiktās valdes locekļu amata pretendentu kompetences, no kurām būtiskākās noteiktas: komandas vadīšanas, stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu un lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pretendentu pieteikumos ietveramo dokumentu apraksts pieejams KM tīmekļvietnes sadaļā Vakances.

Atklātā konkursa pretendentiem, kuri tiks izvirzīti vērtēšanai konkursa noslēdzošajā kārtā, būs jāiesniedz un nominācijas komisijai jāprezentē paša izstrādāts Latvijas Nacionālā teātra turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 gadiem. Minētajā piedāvājumā jābūt norādītam tā īstenošanas veidam un līdzekļiem.

Atbilstoši likumdošanā* noteiktajam Latvijas Nacionālā teātra valdes locekļa atalgojums paredzēts 3 677 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendenti aicināti pieteikumus konkursā iesūtīt līdz š.g. 9. jūnijam (ieskaitot):

  • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz KM oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963,
  • vai arī uz KM elektronikā pasta adresi - vakances@km.gov.lv (ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amatu”).

Pieteikumus Nacionālā teātra valdes locekļa amatam izvērtēs speciāli izveidota nominācijas komisija, kuras priekšsēdētājas pienākumus pildīs KM valsts sekretāre Dace Vilsone, komisijas priekšsēdētājas vietniece KM valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica, komisijas locekļi ir VSIA Valmieras drāmas teātris” valdes locekle Evita Ašeradena, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas konsultante Kristīne Priede, neatkarīgā eksperta statusā komisijā pieaicināts biedrības ASSITEJ Latvijas Nacionālais centrs valdes loceklis, Latvijas Teātra padomes loceklis Jānis Znotiņš.

Atklāts konkurss uz VSIALatvijas Nacionālais teātris valdes locekļa amatu izsludināts 2023. gada 26. marta Nodarbinātības valsts aģentūras portālā, KM, Pārresoru koordinācijas centra un Nacionālā teātra tīmekļvietnēs, kā arī sociālo mediju profilos.

*Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”