Ministrijas jaunumi Teātris
Logo Mihaila Čehova teātris

Kultūras ministrija (KM) 6. februārī izsludinājusi atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA)Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu. Pretendenti aicināti pieteikumus iesniegt līdz š.g. 6. martam.

Pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kas iegūta pēdējo 7 gadu laikā, valsts valodas prasmes C1 līmenī un vismaz vienas svešvalodas (kas ir ES oficiālā valoda) zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Europass sistēmai, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par teātra nozari, zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, t.sk. finanšu vadību, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

Tāpat tiks vērtētas likumdošanā noteiktās valdes locekļu amata pretendentu kompetences, no kurām būtiskākās noteiktas: komandas vadīšanas, stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu un lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pretendentu pieteikumos ietveramo dokumentu apraksts pieejams KM tīmekļvietnes sadaļā Vakances

Atklātā konkursa pretendentiem, kuri tiks izvirzīti vērtēšanai konkursa 3. kārtā, būs jāiesniedz un nominācijas komisijai jāprezentē paša izstrādāts Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 gadiem. Minētajā piedāvājumā jābūt norādītam tā īstenošanas veidam un līdzekļiem, t.sk., mākslinieciskās darbības plānam, kas vērsts uz Latvijā un Eiropas sabiedrībā aktuālām tēmām, lai veicinātu piesaisti Latvijas kultūrtelpai un starpkultūru dialoga veidošanos, radošās komandas sastāvam mākslinieciskā plāna īstenošanai un personāla politikas stratēģijai, lai nodrošinātu teātra darbinieku atbilstību darbam valsts institūcijā atbilstoši „Noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” prasībām.

Atbilstoši likumdošanā* noteiktajam Rīgas Krievu teātra valdes locekļa atalgojums paredzēts 3 414 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendenti aicināti pieteikumus konkursā iesūtīt līdz š.g. 6. martam (ieskaitot):

  • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz KM oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963,
  • vai arī uz KM elektronikā pasta adresi - vakances@km.gov.lv (ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu”).

Pieteikumus Rīgas Krievu teātra valdes locekļa amatam izvērtēs speciāli izveidota nominācijas komisija, kuras priekšsēdētājas pienākumus pildīs KM valsts sekretāre Dace Vilsone, komisijas priekšsēdētājas vietniece KM valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica, komisijas locekļi ir VSIA Jaunais Rīgas teātris” valdes locekle Gundega Palma, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Kristīne Priede, neatkarīgā eksperta statusā komisijā pieaicināts Teātra padomes loceklis, Latvijas Teātra darbinieku savienības valdes priekšsēdētājs Ojārs Rubenis.

Atklāts konkurss uz VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris (MČRKT) valdes locekļa amatu izsludināts 2023. gada 6. februāra Nodarbinātības valsts aģentūras portālā, KM, Pārresoru koordinācijas centra un MČRKT tīmekļvietnēs, kā arī sociālo mediju profilos.

*Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv