Kultūrizglītība
Dzeltenas piezīmju lapiņas

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2021. gada vasarā aicina pedagogus apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, īstenojot mācību kursus Kultūras pamati, Kultūra un māksla I, Kultūra un māksla II” (36 stundas).

Programmas mērķauditorija ir vispārizglītojošo un profesionālo skolu  pedagogi, kuri īsteno vidējās vispārējās izglītības kursus “Kultūras pamati”, ”Kultūra un māksla I”, “Kultūra un māksla II”. Reizē ar pilnveidotā satura uzsākšanu 2020. gada 1. septembrī, vidusskolas nodrošina  jaunu pamatkursu kultūrā apguvi, kas turpina kulturoloģijas, vizuālās mākslas, mūzikas mācību priekšmetu satura tradīcijas, piedāvājot skolēnam tās iegūt jaunā veidā – praktiski darbojoties, vairāk laika atvēlot personīgajai kultūras pieredzei un tās analīzei. Apgūstamos mākslas veidus papildina teātra māksla. 

Programmas apguves rezultātā  dalībnieki:

  • paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence un kā šādu procesu īstenot praksē;
  • paplašinās izpratni par laikmetīgo mākslu, aktualitātēm dažādu mākslas veidu izpausmēs, kultūras mantojuma un citu kultūras nozarei būtisku jautājumu jaunākajām atziņām un procesiem;
  • pilnveidos prasmi plānot efektīvu mācību stundu un vērtēšanu atbilstoši mācību priekšmeta un  izglītības pakāpes specifikai.

Mācību temati strukturēti plānots trīs moduļos:

  • Pilnveidotais mācību saturs un jaunā pieeja mācību jomā vidējā izglītības pakāpē, plānošana un mācību procesa vadīšana;
  • Kultūras un mākslas saturs vidējā izglītības pakāpē;
  • Mācīšanas un mācīšanās formas satura apguvei un vērtēšanas nozīme prasmju un  izpratnes attīstībai.

Nodarbības ir bez maksas un tās vadīs LKA docētāji, mācību jomas speciālisti un praktizējoši pedagogi.

Mācību norise tiek plānota kombinēti: 2021. gada  2.–3. augustā attālināti, 4.–6. augustā klātienē (Rīgā).

Pieteikšanās: katrs individuālais mācību pretendents līdz 2021. gada 30. aprīlim aizpilda pieteikuma anketu.

Mācībām tiks apstiprināti 80 vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogi.

 

Papildu informācija:
Dana Daugule
tālr.26407539
e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv