EEZ grantu programma
EEA_logo

Kultūras ministrija veic tirgus izpēti un aicina iesniegt piedāvājumu Eiropas Ekonomikas zonas grantu programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – programma) atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” (turpmāk – atklātais konkurss) projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertu atlases ietvaros.

Līguma priekšmets: EEZ programmas atklātā konkursa divu atlases kārtu ietvaros iesniegto projektu iesniegumu dokumentācijas vērtēšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Tirgus izpētes noteikumu 1.pielikums) prasībām.

Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tirgus izpētes noteikumos noteiktajam un jāiesniedz līdz 2021.gada 21.aprīlim plkst. 17:00, nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Justine.Jansone@km.gov.lv.

Papildus vēršam uzmanību, ka vērtēšanas eksperts nevienā no iestādēm, kas programmas atklātā konkursa ietvaros ir iesniegušas projekta iesniegumus, nedrīkst būt atbildīgās amatpersonas vai vadītāja statusā, ieinteresēti projektu darbībā, kā arī kādā citā veidā saistīti ar vērtēšanā nodoto projektu sagatavošanu vai īstenošanu.

Informējam, ka tirgus aptaujai ir informatīvs raksturs un tā nav iepirkumu procedūra Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tāpēc nedod pakalpojumu sniedzējam likumā garantētās tiesības, kā arī neuzliek pasūtītājam pienākumu līgumsaistības ar kādu no piegādātājiem.

* Jūsu kā tirgus izpētes dalībnieka atbilstoši izvirzītajām prasībām pārstāvja fizisko personu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz nepieciešamību un ir vajadzīgi tirgus izpētes nodrošināšanai. Noteiktas apstrādes laikā personas dati tiek iegūti no Jums un no publiski pieejamām datu bāzēm, lai nodrošinātu tirgus izpētes sagatavošanu un turpmāku īstenošanu. Lai nodrošinātu tirgus izpētes norisi un ņemot vērā spēkā esošas normatīvu aktu prasības, Jūsu personas dati var tikt nodoti citam pārzinim, kurš nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, un citam apstrādātājam, kurš apstrādā personas datus pārziņa vārdā. Pasūtītājs nodrošina datu subjekta personas datu glabāšanu spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. Jums attiecībā uz otras Puses veikto Jūsu personas datu apstādi ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) attiecībā uz personas datu apstrādi noteiktās tiesības, tai skaitā tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Detalizētāka informācija par datu apstrādi Kultūras ministrijā ir pieejama https://www.km.gov.lv/lv/kontakti/personas-datu-apstrade.