Romu karogs

Ministru kabinets 13. decembra sēdē izskatīja un akceptēja Kultūras ministrijas (KM) informatīvo ziņojumu "Par projekta "Latvijas romu platforma VII" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības ietvaros,"" kas paredz KM uzdevumu arī turpmāk īstenot pasākumus romu integrācijas jomā. Projekta kopējais budžets ir 218 505 eiro, no tā Eiropas Komisijas finansējums - 196 654 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums - 21 851 eiro.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas romu platformu kā romu iekļaušanās politikas koordinācijas un īstenošanas mehānismu nacionālā, reģionālā, vietējā un starptautiskā līmenī.

Plānotais projekta „Latvijas romu platforma VII” īstenošanas laiks ir no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 30. aprīlim. Projekta ieviešana plānota trīs pamata virzienos:

 • pasākumi, kas sniegs ieguldījumu dažādu partnerību attīstībā, piemēram, starp reģiona līmeņa ekspertiem, romu mediatoriem un vietējo pašvaldību pārstāvjiem. Šī virziena pasākumi veicinās labāku dialogu, kā arī sniegs pieredzes apmaiņas iespējas, iespējas diskusijām par izaicinājumiem un uzlabos zināšanas;
 • pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot romu kopienas, it īpaši sieviešu un jauniešu, zināšanas un prasmes, lai veicinātu kopienas līdzdalību, iedrošinātu sadarbībai, kā arī celtu romu kopienas pārstāvju pašapziņu. Darba grupas un izpratnes veicināšanas pasākumi uzlabos dialoga kvalitāti un sadarbību starp romu kopienas pārstāvjiem un sabiedrību, kā arī veicinās tolerances veidošanos sabiedrībā pret romu kopienas pārstāvjiem;
 • pasākumi, kuru mērķis ir, veicot kvalitatīvus un kvantitatīvus pētījumus, nodrošināt aktuālākās informācijas par romu kopienu pieejamību gan publiskās pārvaldes pārstāvjiem, gan plašākai sabiedrībai. Vienlaikus minētie pasākumi kalpos, lai nodrošinātu labāku romu situācijas pārraudzību un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā.

Lai veicinātu romu kopienas pārstāvju līdzdalību dažādos pasākumos, stiprinātu viņu pašapziņu un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī attīstītu viņu sadarbības un komunikācijas prasmes projekta mērķauditorija ir romu kopiena, bet jo īpaši romu jaunieši, romu sievietes, romu nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību institūciju dažādu jomu speciālisti (izglītības, veselības pakalpojumu, sociālo pakalpojumu, mājokļa, nodarbinātības u.c. jomās), nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas nav romu organizācijas un plašāka Latvijas sabiedrība.

Kultūras ministrija ir nacionālā institūcija, kas atbildīga par romu integrācijas politikas izstrādes un īstenošanas koordināciju, kā arī ir nacionālais romu kontaktpunkts Eiropas Komisijas Nacionālo Romu kontaktpunktu tīklā.[1] Līdz ar to Kultūras ministrija ir aktīvi līdzdarbojusies Eiropas Savienības līmeņa romu integrācijas politikas attīstībā un arī regulāri īstenojusi pasākumus romu līdzdalības un sociālekonomiskās iekļaušanās uzlabošanai Latvijā.

Laika periodā no 2012.-2020 .gadam Latvija īstenoja nacionāla līmeņa romu integrācijas pasākumu kopumu, kas tika iekļauts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011. gada 20. oktobra rīkojumu Nr.542) un to Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānā 2019.-2020. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2018 .gada 18. jūlija rīkojumu Nr.345).

2016. gadā tika uzsākta Eiropas Savienības atbalstītā projekta „Latvijas Romu platforma” īstenošana un šobrīd Kultūras ministrija īsteno jau sesto projektu, kura īstenošana tika uzsākta 2021. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2023. gada 31. augustam.

Līdz šim īstenotie projekti:

 1. Latvijas romu platforma I (no 2016. gada 16. jūnija līdz 2017. gada 15. jūnijam);
 2. Latvijas romu platforma II (no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam);
 3. Latvijas romu platforma III (no 2018. gada 16. jūlija līdz 2019. gada 15. jūlijam);
 4. Latvijas romu platforma IV (no 2019. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. jūlijam);
 5. Latvijas romu platforma V (no 2020. gada 17. augusta līdz 2021. gada 16. augustam)

Iepriekšējo projektu īstenošanas laikā tika sasniegti vairāki romu iekļaušanās politikas īstenošanai nozīmīgi rezultāti:

 • izveidots un nodrošināts romu mediatoru pakalpojums, kas šobrīd darbojas sešās pašvaldībās;
 • atbalstīta savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu iekļaušanas pasākumiem pamatjomās (izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļa jomās) vietējā, nacionālajā un starpvalstu līmenī;
 • veicināta romu pārstāvju, tostarp jauniešu un sieviešu, līdzdalība un iesaistīšanās romu integrācijas politikas īstenošanā;
 • sekmēta romu kopienas pārstāvju un romu nevalstisko organizāciju darbības kapacitātes stiprināšana, sadarbības iespēju palielināšana un prasmes;
 • veicināta sabiedrības izpratne par Latvijas romu kultūru, vēsturi un sociālo situāciju, kā arī popularizēti romu aktīvo personu dzīves stāsti plašsaziņas līdzekļos.

[1] Šī atbildība ir noteikta Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums”. Eiropas Komisijas līmenī – Latvija, Nacionālo romu kontaktpunktu Latvijā finansējums, stratēģija, fakti un skaitļi un kontaktinformācija. Pieejams: ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-inclusion-eu-country/roma-inclusion-latvia_en

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv