Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu (sievietes, bērni, veci cilvēki) un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Programmas, kas uzlabo imigrantu līdzdalību (integrācijas kursi) (3.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, un personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāji) un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk kopā – mērķa grupa), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Aktivitātes tiešais mērķis ir nodrošināt integrācijas programmu, kas sekmē mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, īstenošanu.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 503 697,38 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2019.gada 8.novembrim vienā no šādiem veidiem:

 • personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);

 • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;

 • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2019.gada 8.novembra plkst. 17.00.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2019.gada 23.oktobrī plkst.10.00, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2019.gada 22.oktobrim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv.

Pielikumi:


Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk - fonds) deleģētā iestāde (turpmāk - deleģētā iestāde) pagarina aktivitātes "Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus" (turpmāk - aktivitāte) 2019.gada 6.jūnijā izsludinātā atklāta konkursa "Trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanu veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus (2.posms)" (turpmāk - atklāts konkurss) projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2019.gada 19.jūlijam plkst. 16.00.

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk kopā - mērķa grupa), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, iesaistot šajā procesā masu medijus.

Aktivitātes tiešie mērķi ir:

1) veidot sabiedrības izpratni un konstruktīvu dialogu starp trešo valstu pilsoņiem un sabiedrību;

2) uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņu sociālās iekļaušanas jautājumiem.

Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāts konkurss. Atklāto konkursu deleģētā iestāde organizē par visu atklātā konkursā pieejamo finansējumu.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 435 000,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2019.gada 19.jūlijam vienā no šādiem veidiem:

1) personīgi pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);

2) nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;

3) elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2019.gada 19.jūlijam plkst. 16.00.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr.432).

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanu veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus (2.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk kopā – mērķa grupa), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, iesaistot šajā procesā masu medijus.

Aktivitātes tiešie mērķi ir:

 1. veidot sabiedrības izpratni un konstruktīvu dialogu starp trešo valstu pilsoņiem un sabiedrību;

 2. uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņu sociālās iekļaušanas jautājumiem.

Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāts konkurss. Atklāto konkursu deleģētā iestāde organizē par visu atklātā konkursā pieejamo finansējumu.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 435 000,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2019.gada 5.jūlijam vienā no šādiem veidiem:

 • personīgi pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17:00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
 • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
 • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2019.gada 5.jūlija plkst. 16.00.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2019.gada 20.jūnijā plkst.10.00, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2019.gada 18.jūnijam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv.

Pielikumi:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu (sievietes, bērni, veci cilvēki) un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Programmas, kas uzlabo imigrantu līdzdalību (integrācijas kursi) (2.posms)”.

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk – mērķa grupa), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Aktivitātes tiešais mērķis ir nodrošināt integrācijas programmu, kas sekmē imigrantu iekļaušanos sabiedrībā, īstenošanu.

Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāts konkurss. Atklāto konkursu deleģētā iestāde organizē par visu atklātā konkursā pieejamo finansējumu.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 692 986,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2019.gada 14.februārim vienā no šādiem veidiem:

 • personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);

 • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;

 • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2019.gada 14.februāra plkst. 17.00.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2019.gada 24.janvārī plkst.10.00, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2019.gada 22.janvārim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv.

  Pielikumi: