Lai veicinātu diskusiju un sadarbību starp institūcijām trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā, sekmētu viņu un viņus pārstāvošo nevalstisko organizāciju līdzdalību valsts politikas veidošanā sabiedrības integrācijas jomā Kultūras ministrijā kopš 2013.gada 16.janvāra darbojas Konsultatīvā padome trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Konsultatīvās padomes funkcijas:

  • piedalīties Latvijā dzīvojošo trešo valstu pilsoņu tiesību nodrošinājuma situācijas analīzē sabiedrības integrācijas kontekstā un sniegt ieteikumus identificēto problēmu risināšanā, t.sk. sniedzot priekšlikumus un atzinumus par tiesību aktu projektiem un politikas attīstības dokumentiem;

  • piedalīties ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu izveidotā Nacionālā integrācijas centra trīs gadu stratēģijas izstrādē un īstenošanas uzraudzībā.

Konsultatīvās padomes sanāksmes

Konsultatīvās padomes sastāvs:

Anita Kleinberga – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja;

Sandis Barks – Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecākais referents;

Elīna Cepīte – Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta Humanitāro jautājumu nodaļas vecākā referente;

Vineta Ernstsone – Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā;

Ineta Fjodorova – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Uzturēšanās atļauju nodaļas vadītāja vietniece;

Olga Jesse – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece;

Tomas Kaikaris – Biedrības „Latvijas Lietuviešu Jauniešu Kopiena” valdes priekšsēdētājs;

Biruta Kleina – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktora vietniece;

Olga Kokāne – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece;

Silva Kucina – Biedrības „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” valdes priekšsēdētāja;

Maija Lāce – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante;

Anita Līce – Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte;

Nataļja Mickeviča – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas lietu eksperte;

Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja;

Ilona Stalidzāne – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja;

Iveta Vērse – Biedrības „Izglītības attīstības centrs” direktore;

Sigita Zankovska-Odiņa – Biedrības „Latvijas Cilvēktiesību centrs” politikas analītiķe;

Kristaps Ziediņš – Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts.