2020.gada 11. decembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Laiks-BL” par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai un piederības Latvijai stiprināšanai diasporas drukātajos un interneta medijos:

 • nodrošināt Latvijas un diasporas kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu diasporas drukātajos un interneta medijos latviešu valodā;
 • nodrošināt medijpratību un dezinformācijas atpazīšanu veicinoša satura veidošanu.

2018. gada 12. novembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. – 12.klašu skolēnu zināšanu un izpratnes par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgām Latvijas vēstures tēmām pilnveidošanu;
 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. – 12.klašu vēstures skolotāju profesionālo kompetenču celšanu par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām.

2018. gada 16. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latgolys Producentu Grupa” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā:

 • atbalstīt starpkultūru dialogu sekmējošus pasākumus Latgales reģionā, tostarp lielākajos novadu centros (Daugavpilī un Rēzeknē), kas vērsti uz dažādu tautību jauniešu savstarpējo sadarbību un izpratnes par lokālās, nacionālās un eiropeiskās identitātes jautājumiem veicināšanu, organizējot dažādu tautību jauniešu auditorijai saistošus mūzikas pasākumus (koncertus), kas popularizē dažādu tautu kultūras nozīmi mūsdienīgas kultūrtelpas attīstībā;

 • veicināt starpkultūru dialogu Latgales reģiona publiskajā telpā, tostarp lielākajos novadu centros (Daugavpilī un Rēzeknē), organizējot Latgales reģionā dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem saistošus pasākumus (publiskas diskusijas un kultūras vakari), kas vērsti uz savstarpējās sadarbības veicināšanu un dažādu tautību kultūras vērtību iepazīšanu.


2018. gada 16. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „ Latvijas Modes palāta” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā −  ar mērķi nodrošināt dizaina kontaktpunkta izveidi un darbību, lai sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un iesaistītu pēc iespējas plašāku dizaina ekosistēmas dalībnieku loku.


2018. gada 16. jūlijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Romu Kultūras centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu:

 • organizēt sabiedrības izpratni veicinošus un informējošus pasākumus speciālista vadībā par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību informējošiem pasākumiem par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, kā arī biedrības darbību romu integrācijas un kultūras attīstības jomā.

2018. gada 21. jūnijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Šamir” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi:

 • organizēt sabiedrību izglītojošus pasākumus un aktivitātes par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā.

2018. gada 14. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanas par deportācijām nodrošināšanai.


2018. gada 9. aprīlī

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem, plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;
 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;
 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

2018. gada 22. martā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu - Latvijas dalības nodrošināšanu starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.


2018. gada 21. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas vizuālās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas īstenošanā;
 • veicināt informācijas apriti par vizuālās mākslas nozari;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas vizuālajā mākslā.

2018. gada 16. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „KIM?” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veicināt inovatīvas, starptautiski aktuālas laikmetīgās mākslas attīstību, organizējot profesionālas laikmetīgās mākslas izstādes;
 • iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas īstenošanā un veicināt sabiedrības izpratni un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules laikmetīgo mākslu.

2018. gada 14. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Jauno mediju kultūras centrs RIXC” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas elektroniskās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • veicināt informācijas apriti par elektroniskās mākslas nozari vietējā un starptautiskajā līmenī;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas elektroniskajā mākslā un elektroniskās mākslas nozares māksliniekiem.

2018. gada 27. februārī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Kultūras un mākslas projekts NOASS” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas video mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • veicināt informācijas apriti par video mākslas nozari vietējā un starptautiskajā līmenī;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas video mākslā un video mākslas nozares māksliniekiem.

2018. gada 8. janvārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumus ar biedrību „Ascendum”, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”, AS „Latvijas Mediji” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošanas iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu”.

Valsts pārvaldes uzdevums ir:

 • nodrošināt daudzpusīgu Latvijas (galvaspilsēta un reģioni) un ārvalstu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu kultūras medijā latviešu valodā;
 • nodrošināt profesionālu kultūras medijā veidotās informācijas radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu.

2017.gada 3. novembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai.

Valsts pārvaldes uzdevumi ir:

 • veicināt Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas nodrošināšanu un attīstību vairākos literatūras žanros, nodrošinot literārās rakstniecības apguves programmu Rīgā un programmas sadaļas vismaz 2 (divos) Latvijas reģionos;
 • veicināt jauno literātu profesionālo izaugsmi un iesaisti Latvijas un starptautiskajā literārajā telpā.

2017.gada 10. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir:

 • veikt mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas industrijas kartēšanu un veicināt informācijas apriti;
 • izglītot mūzikas industrijas pārstāvjus par eksporta jautājumiem;
 • pārstāvēt mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas industriju starptautiskos formātos un paplašināt eksporta iespējas.

2017. gada 19. septembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Eiropas Kustība Latvijā” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai. Valsts pārvaldes uzdevumi:

 • veicināt mazākumtautību jauniešu, jo īpaši izglītojamo, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot projekta „Eiropas pēdas Latvijā” īstenošanu visos Latvijas reģionos;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par projekta „Eiropas pēdas Latvijā” aktivitātēm.

2017.gada 22.augustā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu** ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • izglītot Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā mazākumtautību) 6. – 12.klašu skolēnus un skolotājus par Latviju Otrā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām;

 • veidot un attīstīt Latvijas Okupācijas muzeju kā ilgtermiņa platformu publiskās vēstures aktivitāšu īstenošanai Latvijas jauniešu (tai skaitā mazākumtautību) auditorijai.


2017. gada 10.augustā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Sociālās atmiņas pētniecības centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pētījumos balstītai Latvijas vēstures notikumu skaidrošanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir – veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par publiskās vēstures jautājumiem un Latvijas vēstures tēmām, tai skaitā pretrunīgi skaidrotiem Latvijas okupācijas vēstures jautājumiem, kā arī sekmēt sociālās atmiņas izpēti, attīstīt un īstenot publiskās vēstures iniciatīvas Latvijas reģionos.


2017. gada 4. jūlijā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar fondu „Mūsdienu mūzikas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • organizēt starptautiskas džeza mūzikas meistarklases un citas izglītojošas aktivitātes pasaulē atzītu džeza mūzikas žanra ekspertu vadībā;
 • sniegt individuālas konsultācijas Latvijas džeza mūzikas nozares profesionāļiem;
 • nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību par džeza mūzikas meistarklasēm un izglītojošajām aktivitātēm interesentiem un dalībniekiem;
 • organizēt ārvalstu mūzikas speciālistu, mākslinieku, producentu vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas džeza mūzikas aktualitātēm;
 • veicināt Latvijas džeza mūzikas institūciju un atsevišķu mākslinieku, producentu u.c. līdzdalību starptautiskos projektos.

2017. gada 8. jūnijā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dejas informācijas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu:

 • veikt Latvijas profesionālo dejas mākslinieku veidoto un uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējumu;

 • veicināt dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par dejas mākslas nozares sasniegumiem;

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti dejas jomā;

 • veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos Latvijā un ārvalstīs.


2017. gada 16. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.


2017. gada 16. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar ārvalstu organizācijas „Pasaules Brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs.

Valsts pārvaldes uzdevums ir – sniegt atbalstu diasporas latviešu organizācijām Latvijas valsts simtgades pasākumu rīkošanai mītnes zemēs, kā arī mītnes zemēs nodrošināt komunikāciju un publicitāti par Latvijas valsts simtgades pasākumiem kopumā.


2017. gada 11. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Teātra darbinieku savienība”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu:

 • veikt Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējumu teātra sezonas ietvaros;
 • veicināt teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par teātra mākslas nozares sasniegumiem.

2017. gada 3. maijs

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Trīs reiz trīs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vasaras skolu programmu norisei Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs. Valsts pārvaldes uzdevums ir – sniegt atbalstu diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu 3 x 3 nometņu un diasporas un Latvijas jauniešu 2 x 2 semināru rīkošanai, kā arī ārpus Latvijas notiekošajiem pasākumiem piesaistīt lektorus no Latvijas.


2017. gada 30. marts

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Forum of Latvian Design”, kura konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām 2017., 2018. un 2019.gadā. Valsts pārvaldes uzdevums ir – nodrošināt radošo industriju komunikācijas platformas attīstību.


2017.gada 10.marts

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;
 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;
 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Jaunā teātra institūts”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus teātra jomā:

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti teātra jomā;
 • sniegt metodisko palīdzību teātra nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas teātra nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

2017. gada 28. februāris

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā. Valsts pārvaldes uzdevums ir – nodrošināt mazākumtautību kultūras saglabāšanu un attīstību un veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību organizāciju pasākumus 2017. gadā.


2017. gada 17. februāris

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus mūzikas jomā:

 • veicināt mūzikas nozares aktuālās informācijas atlasi, uzkrāšanu un apriti,

 • sniegt metodisko palīdzību nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas,

 • pārstāvēt nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.


*Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 punktu)
**Līdzdarbības līguma projektu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai.
***Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 4.7.1 un 5.1.apakšpunktu)
****Līdzdarbības līgumu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 51.pantam un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 31.punktam