Līdzdarbības līgumu projekti

2020. gada 10. martā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības un starpkultūru dialoga jomā, kas paredz nodrošināt pasākumu norisi mazākumtautību kultūras un savpatnības saglabāšanai un attīstībai, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un mazākumtautību pārstāvju integrāciju vietējā sabiedrībā, īstenojot mazākumtautību organizāciju koncertus, izrādes, festivālus un citus pasākumus, nodrošinot to regularitāti, daudzveidību un pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām.

Līdzdarbības līguma projekts*


2020. gada 20. februārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Teātra darbinieku savienība” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu , kas paredz

 • veikt Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējumu teātra sezonas ietvaros
 • veicināt teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par teātra mākslas nozares sasniegumiem

Līdzdarbības līguma projekts*


2020. gada 17. februārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Jaunā teātra institūts” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra jomā, kas paredz:

 • veicināt informācijas apriti teātra jomā;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību teātra jomā;

Līdzdarbības līguma projekts*


2020. gada 14. februārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā, kas paredz:

 • veicināt informācijas apriti mūzikas jomā;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību mūzikas jomā;
 • popularizēt Latvijas mūziku ar mūzikas ierakstu palīdzību.

Līdzdarbības līguma projekts*


2020. gada 14. februārī

Kultūras ministrija, pamatojoties uz Pedvāles mākslas parka likumu, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Pedvāle” par valsts pārvaldes uzdevuma – starptautisku mākslinieku rezidenču nodrošināšanas - veikšanu, kas paredz:

 • nodrošināt mākslinieku, tostarp dažādu ārvalstu mākslinieku, uzturēšanos rezidencē;
 • starptautisko mākslinieku rezidenču ietvaros nodrošināt radošu pasākumu norisi.

Līdzdarbības līguma projekts*


2020. gada 12. februārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dejas informācijas centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dejas jomā, kas paredz:

 • veikt Latvijas profesionālo un amatierkolektīvu uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējumu;
 • veicināt dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par dejas mākslas nozares sasniegumiem;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti dejas jomā par konkrētiem pasākumiem, sadarbības projektiem, izglītības, finansējuma u.c. iespējām Latvijas dejas nozares pārstāvjiem;
 • veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos Latvijā un ārvalstīs.

Līdzdarbības līguma projekts*


2020.gada 11.februārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par Latvijas Okupācijas muzeja likumā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu kultūras jomā veikšanu:

 • nodrošināt muzeja pamatfunkciju īstenošanu muzeja apsaimniekotajās telpās un izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” satura uzturēšanu ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61 (nekustamais īpašums „Stūra māja”) līdz remontdarbu uzsākšanai;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, izglītības nodaļas pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2020. gada 5. februārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. - 12. klašu skolēnu zināšanu un izpratnes par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgām Latvijas vēstures tēmām pilnveidošanu;
 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. - 12. klašu vēstures skolotāju profesionālo kompetenču celšanu par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 17. decembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „ Latvijas Dizaineru savienība” par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu”, kas paredz:

 • veikt Latvijas dizaina kvalitātes novērtējumu reizi divos gados (aptverot gan materiālo, gan nemateriālo dizainu, tajā skaitā produktus, pakalpojumus, procesus), lai apzinātu izcilāko sniegumu un sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā;
 • pilnveidot un stiprināt Latvijas Dizaina gada balvas zīmolu, balstoties uz līdzšinējām iestrādnēm, veicināt izpratni dažādās sabiedrības auditorijās par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību citās nozarēs, kā arī Latvijas sasniegumiem dizaina jomā.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 9. decembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Laiks-BL” par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai un medijpratības veicināšanai diasporas drukātajos un interneta medijos:

 • nodrošināt Latvijas un diasporas kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu diasporas drukātajos un interneta medijos latviešu valodā;
 • nodrošināt medijpratībā izglītojoša satura veidošanu.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 25. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „ŠAMIR” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi:

 • organizēt sabiedrību izglītojošus pasākumus un aktivitātes par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, lai aptvertu plašu sabiedrības loku.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 24. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar ārvalstu organizācijas „Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai:

 • veicināt diasporas pašdarbības, tostarp bērnu, kopu māksliniecisko spēju stiprināšanu un izaugsmi;
 • veicināt diasporas pašdarbības kopu sadarbību un dalību citu attiecīgās diasporas mītnes zemes latviešu kopienu rīkotajos pasākumos;
 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti diasporas ziņu platformās un medijos.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 2. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Romu Kultūras Centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, un interešu aizstāvību:

 • organizēt sabiedrības izpratni veicinošus un informējošus pasākumus speciālista vadībā par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu;
 • organizēt romu izpratni veicinošus pasākumus par romu tiesību un interešu aizstāvības jautājumiem;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību informējošiem pasākumiem par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, un interešu aizstāvību, kā arī organizācijas darbību romu integrācijas un kultūras attīstības jomā.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 2. augustā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumus* par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (Latgales reģionā), nodibinājumu „Valmieras novada fonds” (Vidzemes reģionā), biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” (Rīgas reģionā), biedrību „Kurzemes NVO centrs” (Kurzemes reģionā), biedrību „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (Zemgales reģionā):

 • stiprināt reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar vietējām pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras centriem);
 • veicināt mazākumtautību iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un starpkultūru dialogu reģionā;
 • veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, organizējot iedzīvotāju diskusiju platformas par kopienām svarīgiem lokāla, reģionāla un nacionāla līmeņa jautājumiem, ievērojot sabiedrības daudzveidību.

Līdzdarbības līguma projekts – Latgales reģions*
Līdzdarbības līguma projekts – Vidzemes reģions*
Līdzdarbības līguma projekts – Rīgas reģions*
Līdzdarbības līguma projekts – Kurzemes reģions*
Līdzdarbības līguma projekts – Zemgales reģions*


2019. gada 2. augustā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” par valsts pārvaldes uzdevuma – diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, komplektēšana un pieejamība sabiedrībai – veikšanu:

 • nodrošināt diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma, tai skaitā izceļošanas viļņu vēstures un diasporas latviešu dzīvesstāstu, izpēti, apzināšanu, komplektēšanu un saglabāšanu, veidojot diasporas materiālā mantojuma krājumu pētnieciskiem un izglītojošiem nolūkiem;
 • veicināt izpētē balstītu sabiedrības izglītošanu un informēšanu par diasporas daudzveidīgo pieredzi, devumu Latvijai un latviskās identitātes veidošanu ārpus Latvijas, veidojot izstādes, izglītojošās programmas un publiskus pasākumus, kā arī nodrošinot interesentiem iespēju iepazīties ar diasporas materiālā mantojuma krājuma materiāliem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 31. jūlijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanas pasākumu par deportācijām nodrošināšanai:

 • organizēt sabiedrību izglītojošus pasākumus un aktivitātes par deportācijām;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par deportācijām.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 10. jūlijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mediju ētikas padome” par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana - veikšanu:

 • īstenot diskusijas un veikt labākās prakses, t.sk. starptautiskās prakses, apkopošanu par Latvijas situācijai piemērotākajiem mediju ētikas pamatprincipiem un vadlīnijām;
 • īstenot publicitātes pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par mediju ombudu;
 • īstenot izglītojošo darbu par vārda brīvības jautājumiem, mediju nozīmi un atbildību, medija un žurnālista tiesībām un pienākumiem, iespēju robežās piesaistot starptautiskus partnerus;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par mediju ombuda darbības ietvaros konstatētajām mediju nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 11. jūnijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar ārvalstu organizācijas „Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par valsts pārvaldes uzdevuma – Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas un Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pieejamības nodrošinājums diasporas mītnes zemēs – veikšanu:

 • sniegt atbalstu diasporas organizācijām ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju saistītu pasākumu rīkošanai diasporas mītnes zemēs;
 • sniegt atbalstu Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pasākumu rīkošanai diasporas mītnes zemju latviešu kopienu centros, tai skaitā nodrošināt Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pasākumu (koncerti, viesizrādes, izstādes u.c.) un to norises vietu plāna izveidi un īstenošanu;
 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti diasporas mītnes zemēs par Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanas pasākumiem un diasporas centros organizētajiem Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pasākumiem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 4. jūnijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Pasaules latviešu mākslas centrs” par valsts pārvaldes uzdevuma – latviešu diasporas mākslas saglabāšana un izstādīšana Latvijā – veikšanu:

 • sekmēt latviešu diasporas mākslinieku vizuālās mākslas darbu saglabāšanu un pieejamību Latvijā, nodrošinot pastāvīgu latviešu diasporas mākslinieku oriģināldarbu kolekciju pieejamību (tai skaitā kolekciju transportēšanu, glabāšanu un izstādīšanu sabiedrībai pieejamās un mākslas darbu uzglabāšanai un izstādīšanai piemērotās telpās) vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā Latvijas pilsētā ar bagātu kultūras mantojumu;

 • veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par ekspozīcijā iekļautajiem latviešu diasporas mākslas darbiem un to autoriem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 22. maijā

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;
 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;
 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 3. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Nodibinājums 2x2” par valsts pārvaldes uzdevuma – ikgadēja diasporas un Latvijas jauniešu semināra rīkošana Latvijā vai Latvijas diasporas mītnes zemēs – veikšanu:

 • nodrošināt ikgadēja diasporas un Latvijas jauniešu semināra rīkošanu Latvijā vai kādā Latvijas diasporas mītnes zemē pēc latviešu diasporas organizāciju izveidotajām 2 x 2 semināru organizēšanas metodēm, lai stiprinātu latvisko identitāti, veicinātu jauniešu sadarbību un piederību Latvijai un latvisko tradīciju apguvi;

 • nodrošināt lektoru un ieviržu vadītāju piesaisti ikgadējā diasporas un Latvijas jauniešu seminārā;

 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs par ikgadējo diasporas un Latvijas jauniešu semināru.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 30. aprīlī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Eiropas Kustība Latvijā” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu jauniešu demokrātiskās līdzdalības prasmju un zināšanu uzlabošanai un piederības sajūtas stiprināšanai:

 • veicināt skolu jauniešu, tostarp jauniešu no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, savstarpējo sadarbību, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot demokrātisko līdzdalību veicinošas aktivitātes visos Latvijas reģionos;
 • nodrošināt interaktīvi izglītojošas aktivitātes jauniešiem par valsti un demokrātiju darbībā, kas vērstas uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi;
 • organizēt ikgadēju demokrātijas vasaras skolu jauniešiem, nodrošinot rezultātu pēctecību un izplatīšanu plašākā jauniešu auditorijā;
 • nodrošināt informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par demokrātisko līdzdalību veicinošām un interaktīvi izglītojošām aktivitātēm jauniešiem, tostarp ikgadējo demokrātijas vasaras skolu.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 22. martā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 20. martā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Trīs reiz trīs” par valsts pārvaldes uzdevuma – vairākpaaudžu ģimeņu saietu nodrošināšana Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs – veikšanu:

 • sniegt atbalstu diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu saietu rīkošanai pēc latviešu diasporas organizāciju izveidotajām 3 x 3 nometņu organizēšanas metodēm, kas paredz pasākumus vairākpaaudžu latviešu ģimenēm (arī jauktām ģimenēm, kurās vismaz viens pieaugušais ģimenes loceklis runā latviski), kas paplašina latviskas zināšanas, stiprina latviskas ģimenes, sekmē latviskas kopības izjūtu un draudzību veidošanos;

 • nodrošināt lektoru piesaisti no Latvijas latviešu diasporas organizāciju rīkotajos vairākpaaudžu ģimeņu saietos Latvijas diasporas mītnes zemēs;

 • nodrošināt informācijas apriti un publicitāti par diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu saietiem Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 8. martā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociāciju par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības un starpkultūru dialoga jomā:

 • Nodrošināt mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu un attīstību un veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību organizāciju pasākumus 2019.gadā.

Līdzdarbības līguma projekts*


2019. gada 18. janvārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Grāmatizdevēju asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma grāmatu mākslas jomā – veikšanu:

 • veikt Latvijā izdoto grāmatu mākslinieciski poligrāfiskās kvalitātes profesionālo izvērtējumu kalendārā gada ietvaros;

 • veicināt Latvijas izdevējdarbības mākslinieciski poligrāfiskās kvalitātes celšanu un pievērst Latvijas un ārvalstu auditorijas uzmanību izdevējdarbības sasniegumiem Latvijā.

Līdzdarbības līguma projekts


2018. gada 12. novembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. – 12.klašu skolēnu zināšanu un izpratnes par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgām Latvijas vēstures tēmām pilnveidošanu;
 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. – 12.klašu vēstures skolotāju profesionālo kompetenču celšanu par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 16. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latgolys Producentu Grupa” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā:

 • atbalstīt starpkultūru dialogu sekmējošus pasākumus Latgales reģionā, tostarp lielākajos novadu centros (Daugavpilī un Rēzeknē), kas vērsti uz dažādu tautību jauniešu savstarpējo sadarbību un izpratnes par lokālās, nacionālās un eiropeiskās identitātes jautājumiem veicināšanu, organizējot dažādu tautību jauniešu auditorijai saistošus mūzikas pasākumus (koncertus), kas popularizē dažādu tautu kultūras nozīmi mūsdienīgas kultūrtelpas attīstībā;

 • veicināt starpkultūru dialogu Latgales reģiona publiskajā telpā, tostarp lielākajos novadu centros (Daugavpilī un Rēzeknē), organizējot Latgales reģionā dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem saistošus pasākumus (publiskas diskusijas un kultūras vakari), kas vērsti uz savstarpējās sadarbības veicināšanu un dažādu tautību kultūras vērtību iepazīšanu.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 16. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „ Latvijas Modes palāta” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā −  ar mērķi nodrošināt dizaina kontaktpunkta izveidi un darbību, lai sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un iesaistītu pēc iespējas plašāku dizaina ekosistēmas dalībnieku loku.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 16. jūlijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Romu Kultūras centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu:

 • organizēt sabiedrības izpratni veicinošus un informējošus pasākumus speciālista vadībā par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību informējošiem pasākumiem par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, kā arī biedrības darbību romu integrācijas un kultūras attīstības jomā.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 21. jūnijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Šamir” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi:

 • organizēt sabiedrību izglītojošus pasākumus un aktivitātes par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā;
 • nodrošināt regulāru informācijas apriti, komunikāciju un publicitāti par veiktajiem sabiedrību izglītojošiem pasākumiem par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 14. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanas par deportācijām nodrošināšanai.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 9. aprīlī

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem, plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;
 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;
 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 22. martā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu - Latvijas dalības nodrošināšanu starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 21. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas vizuālās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas īstenošanā;
 • veicināt informācijas apriti par vizuālās mākslas nozari;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas vizuālajā mākslā.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 16. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „KIM?” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veicināt inovatīvas, starptautiski aktuālas laikmetīgās mākslas attīstību, organizējot profesionālas laikmetīgās mākslas izstādes;
 • iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas īstenošanā un veicināt sabiedrības izpratni un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules laikmetīgo mākslu.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 14. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Jauno mediju kultūras centrs RIXC” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas elektroniskās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • veicināt informācijas apriti par elektroniskās mākslas nozari vietējā un starptautiskajā līmenī;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas elektroniskajā mākslā un elektroniskās mākslas nozares māksliniekiem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 27. februārī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Kultūras un mākslas projekts NOASS” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas video mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • veicināt informācijas apriti par video mākslas nozari vietējā un starptautiskajā līmenī;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas video mākslā un video mākslas nozares māksliniekiem.

Līdzdarbības līguma projekts*


2018. gada 8. janvārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumus ar biedrību „Ascendum”, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”, AS „Latvijas Mediji” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošanas iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu”.

Valsts pārvaldes uzdevums ir:

 • nodrošināt daudzpusīgu Latvijas (galvaspilsēta un reģioni) un ārvalstu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu kultūras medijā latviešu valodā;
 • nodrošināt profesionālu kultūras medijā veidotās informācijas radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu.

Līdzdarbības līguma projekts ar biedrību „Ascendum”
Līdzdarbības līguma projekts ar SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”
Līdzdarbības līguma projekts ar AS „Latvijas Mediji”


2017.gada 3. novembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai.

Valsts pārvaldes uzdevumi ir:

 • veicināt Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas nodrošināšanu un attīstību vairākos literatūras žanros, nodrošinot literārās rakstniecības apguves programmu Rīgā un programmas sadaļas vismaz 2 (divos) Latvijas reģionos;
 • veicināt jauno literātu profesionālo izaugsmi un iesaisti Latvijas un starptautiskajā literārajā telpā.

Līdzdarbības līguma projekts*


2017.gada 10. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir:

 • veikt mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas industrijas kartēšanu un veicināt informācijas apriti;
 • izglītot mūzikas industrijas pārstāvjus par eksporta jautājumiem;
 • pārstāvēt mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas industriju starptautiskos formātos un paplašināt eksporta iespējas.

Līdzdarbības līguma projekts****


2017. gada 19. septembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Eiropas Kustība Latvijā” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai. Valsts pārvaldes uzdevumi:

 • veicināt mazākumtautību jauniešu, jo īpaši izglītojamo, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot projekta „Eiropas pēdas Latvijā” īstenošanu visos Latvijas reģionos;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par projekta „Eiropas pēdas Latvijā” aktivitātēm.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017.gada 22.augustā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu** ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • izglītot Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā mazākumtautību) 6. – 12.klašu skolēnus un skolotājus par Latviju Otrā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām;

 • veidot un attīstīt Latvijas Okupācijas muzeju kā ilgtermiņa platformu publiskās vēstures aktivitāšu īstenošanai Latvijas jauniešu (tai skaitā mazākumtautību) auditorijai.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 10.augustā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Sociālās atmiņas pētniecības centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pētījumos balstītai Latvijas vēstures notikumu skaidrošanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir – veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par publiskās vēstures jautājumiem un Latvijas vēstures tēmām, tai skaitā pretrunīgi skaidrotiem Latvijas okupācijas vēstures jautājumiem, kā arī sekmēt sociālās atmiņas izpēti, attīstīt un īstenot publiskās vēstures iniciatīvas Latvijas reģionos.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 4. jūlijā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar fondu „Mūsdienu mūzikas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • organizēt starptautiskas džeza mūzikas meistarklases un citas izglītojošas aktivitātes pasaulē atzītu džeza mūzikas žanra ekspertu vadībā;
 • sniegt individuālas konsultācijas Latvijas džeza mūzikas nozares profesionāļiem;
 • nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību par džeza mūzikas meistarklasēm un izglītojošajām aktivitātēm interesentiem un dalībniekiem;
 • organizēt ārvalstu mūzikas speciālistu, mākslinieku, producentu vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas džeza mūzikas aktualitātēm;
 • veicināt Latvijas džeza mūzikas institūciju un atsevišķu mākslinieku, producentu u.c. līdzdalību starptautiskos projektos.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 8. jūnijā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dejas informācijas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu:

 • veikt Latvijas profesionālo dejas mākslinieku veidoto un uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējumu;

 • veicināt dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par dejas mākslas nozares sasniegumiem;

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti dejas jomā;

 • veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos Latvijā un ārvalstīs.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 16. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 16. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar ārvalstu organizācijas „Pasaules Brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs.

Valsts pārvaldes uzdevums ir – sniegt atbalstu diasporas latviešu organizācijām Latvijas valsts simtgades pasākumu rīkošanai mītnes zemēs, kā arī mītnes zemēs nodrošināt komunikāciju un publicitāti par Latvijas valsts simtgades pasākumiem kopumā.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 11. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Teātra darbinieku savienība”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu:

 • veikt Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējumu teātra sezonas ietvaros;
 • veicināt teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par teātra mākslas nozares sasniegumiem.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 3. maijs

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Trīs reiz trīs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vasaras skolu programmu norisei Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs. Valsts pārvaldes uzdevums ir – sniegt atbalstu diasporas un Latvijas vairākpaaudžu ģimeņu 3 x 3 nometņu un diasporas un Latvijas jauniešu 2 x 2 semināru rīkošanai, kā arī ārpus Latvijas notiekošajiem pasākumiem piesaistīt lektorus no Latvijas.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 30. marts

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Forum of Latvian Design”, kura konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām 2017., 2018. un 2019.gadā. Valsts pārvaldes uzdevums ir – nodrošināt radošo industriju komunikācijas platformas attīstību.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017.gada 10.marts

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;
 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;
 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Jaunā teātra institūts”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus teātra jomā:

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti teātra jomā;
 • sniegt metodisko palīdzību teātra nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas teātra nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 28. februāris

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā. Valsts pārvaldes uzdevums ir – nodrošināt mazākumtautību kultūras saglabāšanu un attīstību un veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību organizāciju pasākumus 2017. gadā.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 17. februāris

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus mūzikas jomā:

 • veicināt mūzikas nozares aktuālās informācijas atlasi, uzkrāšanu un apriti,
 • sniegt metodisko palīdzību nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas,
 • pārstāvēt nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Līdzdarbības līguma projekts**


* Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 punktu)
**Līdzdarbības līguma projektu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai.
***Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 4.7.1 un 5.1.6 apakšpunktu)
****Līdzdarbības līgumu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 51.pantam un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 31.punktam