Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta projekta Valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika, kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītojamie, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, izglītības iestādes, kuras īsteno minētās programmas un attiecīgo izglītības iestāžu dibinātāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros katrs izglītojamais klātienē pieredz, izzina un iepazīt Latviju, aptverot tradicionālās kultūras vērtības un mūsdienīgās izpausmes caur mūziku, skatuves mākslu, vizuālo mākslu, literatūru, kino, arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, t.sk., nemateriālo, Latvijas vēstures un kultūrvides piemēriem.

Projekts nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas īstenošanai no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās un profesionālās izglītības programmas, dibinātājiem, kā arī Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai 2018.gada 21.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 2.pielikums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 14.jūnijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projekta vadītāja Aija Tūna (tālr. 67330219, e-pasts: Aija.Tuna@km.gov.lv).