Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Plāna projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības procesā iesaistītajām institūcijām un sabiedrību kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, pamatojoties uz Nemateriālā kultūras mantojuma likuma 9.panta pirmo un otro daļu, lai Ministru kabinetā apstiprinātu Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plānu 2020.gadam, lai tādējādi nodrošinātu nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju un noteiktu valsts mērķus nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējas nodrošināšanā, paredzot juridiskus, administratīvus, organizatoriskus pasākumus, kā arī to finansiālu nodrošinājumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 19.marta sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plānu 2020.gadam”

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 16.martam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Sarmite.Pavulena@lnkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte un Latvijas Nacionālā kultūras centra Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna (tālr. 67228985, e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv).