Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta projekta „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019.–2020.gadam” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokumenta projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019. – 2020.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Plāns orientēts uz visu Latvijas sabiedrību, vienlaikus definētas specifiskas mērķa grupas – diaspora, mazākumtautības, trešo valstu pilsoņi, personas, kurām piešķirta starptautiskā aizsardzība, romi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu turpinājumu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012. – 2018.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.542) (turpmāk – Pamatnostādnes) noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai. Pamatnostādnēs izvirzītie politikas mērķi (Pilsoniskā sabiedrība un integrācija; Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa; Saliedēta sociālā atmiņa) joprojām ir aktuāli saliedētas sabiedrības veidošanai.

Ņemot vērā to, ka Pamatnostādņu darbības termiņš beidzas 2018.gadā, bet Nacionālās attīstības plāna darbības termiņš noslēdzas 2020.gadā, jānodrošina politikas nepārtrauktība un pēctecība līdz jauna nacionālās attīstības plāna perioda sākumam 2021.gadā.

Līdz ar to Plāns ir uzskatāms par pārejas perioda plānu, lai jau nākamajā nozares politikas plānošanas ciklā (2021. –2027.gads) panāktu harmonizāciju ar Nacionālā attīstības plāna darbības termiņiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” noteikto kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru 2018.gada 17.maija sanāksmē.
Publiskā apspriešana tiek uzsākta 2018.gada 3.maijā. Vienlaikus tiks organizētas šādas sabiedriskās apspriedes:
9.maijs – Saldus;
16.maijs – sabiedriskā apspriede ar mazākumtautību pārstāvjiem;
18.maijs – Cēsis;
23.maijs – Rīga;
24.maijs – Jēkabpils;
25.maijs – Preiļi.

7.

Dokumenti

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019. – 2020.gadam

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Plāna izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Plānu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 31.maijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Plānu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga (tālr. 67330309, e-pasts: Anita.Kleinberga@km.gov.lv).