Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Bibliotēku likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Bibliotēku likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz bibliotēku apmeklētājiem, lasītājiem, darbiniekiem, amatpersonām, ikvienu personu, kura veic jebkādas darbības ar īpaši aizsargājamu bibliotēkas krājumu vai tā dokumentiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Bibliotēku likuma atbilstību Eiropas Padomes 2017.gada 19.maija Konvencijai par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām (turpmāk – Konvencija). Ar Likumprojektu papildinātas Bibliotēku likuma normas, lai noteiktu Konvencijai atbilstošu tiesisko regulējumu, īpaši aizsargājamā bibliotēkas krājuma definīciju, aizliegumus rīcībai ar šajā krājumā ietilpstošiem dokumentiem, par kuru pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība. Likumprojekts stājas spēkā vispārējā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 23.jūlija sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Bibliotēku likumā”

Likumprojekta „Grozījumi Bibliotēku likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 17.jūlijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Vanda.Berzina@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa (tālr. 67330222, e-pasts: Vanda.Berzina@km.gov.lv).