Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika. Pilsoniskās sabiedrības attīstība.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projektā iekļautais regulējums attieksies uz Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sastāvā noteiktajām institūcijām, Augstākās izglītības padomi un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” sagatavots, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu, kas nosaka, ka tiešās pārvaldes institucionālo sistēmu veido un tās darba organizāciju nosaka Ministru kabinets, kā arī ņemot vērā Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam 1.pielikuma I.sadaļā noteikto, ka nākamajā plānošanas periodā pamatnostādņu 2021.-2027.gadam uzraudzības un koordinācijas funkcijas nodrošinās starpinstitucionāla padome, aktualizējot līdzšinējo nolikumu un dienaskārtību – apstiprinātu saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu. Ministru kabineta noteikumu projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2021.gada 27.maija sanāksmē.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021.gada 20.maijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Ieva.Arndte-Kokare@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā  referente Ieva Arndte-Kokare (tālr. 67330329, e-pasts: Ieva.Arndte-Kokare@km.gov.lv.)