Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts pētījumu programmu „Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Par valsts pētījumu programmu „Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums ietekmē zinātniskās institūcijas, augstskolas un valsts institūcijas, kurās zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projekta mērķa grupas ir Kultūras ministrija, Latvijas Zinātnes padome, Studiju un zinātnes administrācija un tajās nodarbinātie, citas valsts institūcijas un tajās nodarbinātie, zinātniskie institūti, augstskolas un tajos nodarbinātie, zinātnieki, studējošie un doktora grāda pretendenti..

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, lai apstiprinātu valsts pētījumu programmu „Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2020. – 2022.gadam, nosakot tās virsmērķi, mērķi, uzdevumus, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru un sasniedzamos rezultātus. Kultūras ministrija īstenos un finansēs valsts pētījumu programmu „Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2020. – 2022.gadam valsts pasūtījuma zinātnisko pētījumu ietvaros savas nozares prioritātēs, attīstot zināšanu bāzi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izskatīt Ministru kabineta 2020.gada 28.aprīļa sēdē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts pētījumu programmu „Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai””

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts pētījumu programmu „Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 20.aprīlim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Sabine.Branta@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta vecākā referente Sabīne Branta (tālr. 67330349, e-pasts: Sabine.Branta@km.gov.lv).