Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495 „Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495 „Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projektā iekļautais regulējums attieksies uz profesionālās izglītības iestādēm, kuras īsteno mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās vidējās izglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas, un kuras ieguvušas profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā, kā arī izglītības iestādēm, kuras plāno šādu statusu iegūt.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts sagatavots, pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 7.panta 11.punktu, kas nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, kā arī Profesionālās izglītības likuma 15.1 panta 1.1 daļu, saskaņā ar kuru profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno tikai mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, ir tiesīga iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā, ja tā atbilst kritērijiem, kādus Ministru kabinets noteicis attiecīgā statusa noteikšanai, lai precizētu kritērijus, kuri jāizpilda izglītības iestādei, ja tā vēlas iegūt vai saglabāt profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā. Ministru kabineta noteikumu projekts stāsies spēkā 2021.gada 1.septembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2021.gada 1.jūlija sanāksmē.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021.gada 22.jūnijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, lnkc@lnkc.gov.lv un Baiba.Beinarovica@lnkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vecākā referente Baiba Beinaroviča (tālr. 26574092, e-pasts: Baiba.Beinarovica@lnkc.gov.lv