Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Pamatnostādnes

2.

Dokumenta nosaukums

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts, pašvaldību, nevalstiskās un privātās kultūras institūcijas, kultūras nozares profesionāļi un kultūras patērētāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pamatnostādnes izstrādātas, lai apstiprinātu vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu kultūrpolitikas jomā laika periodam no 2021.gada līdz 2027.gadam. Pamatnostādnes ir politikas ietvars, kas nodrošina kultūrpolitikas pēctecību un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027.gadam (NAP2027) (apstiprināts ar 2020.gada 2.jūlija Saeimas lēmumu) noteikto mērķu un uzdevumu ieviešanu atbilstoši prioritātes „Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” uzstādījumiem, mērķiem un uzdevumiem.

Pieaugošas globalizācijas un multikulturālisma apstākļos ir būtiski stiprināt Latvijas unikālās kultūras vērtības, kurās ir balstīts tautas identitātes kodols, un bagātināt Latvijas kultūrtelpu kā vēsturē sakņotu un mūsdienās novērtētu dažādu latviešu tautas pastāvēšanas elementu un artefaktu kopumu, ko veido latviešu valoda, kultūrvide, materiālā un nemateriālā kultūra, sociālā atmiņa un dzīvesveids. Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes preambulā noteikto, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, par kultūrpolitikas 2021.-2027.gadam mērķi ir izvirzīta ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai.

Kultūrpolitikas virsmērķa īstenošanai pamatnostādnēs ir izvirzītas četras prioritātes:

  1. Kultūras resursu pieejamība visiem – nodrošināt, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam un valstspiederīgajam būtu pieejami viņa vajadzībām atbilstoši kultūras pakalpojumi, neatkarīgi no indivīda dzīves vietas, rocības un citiem sociāli ekonomiskajiem parametriem.
  2. Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos – nodrošināt, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam un valstspiederīgajam būtu iespēja iesaistīties viņam interesējošās kultūras aktivitātēs, kā prioritāti nosakot iedzīvotāju iesaisti Dziesmu un deju svētku kustībā, nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā un lokālo kultūrtelpu savdabības un latvisko tradīciju un dzīvesziņas saglabāšanā.
  3. Kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība – radīt nepieciešamos priekšnosacījumus visu kultūras nozaru – tai skaitā kultūras mantojuma nozaru, profesionālās mākslas un radošo industriju – ilgtspējai un attīstībai.
  4. Talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme – mērķtiecīgi stiprināt kultūrizglītības sistēmu, lai stimulētu jaunu talantu attīstību un izaugsmi, nodrošināt kultūras nozarē strādājošo profesionālās pilnveides iespējas, kā arī stiprināt kultūras komponenti vispārējā izglītība.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pamatnostādņu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2021.gada 8.aprīļa sanāksmē.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties pamatnostādņu izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Pamatnostādņu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021.gada 26.martam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Laura.Turlaja@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Pamatnostādņu projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore Laura Turlaja (tālr. 67330250, e-pasts: Laura.Turlaja@km.gov.lv).