Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz Kultūras ministrijas padotībā esošajām 10 profesionālās vidējās izglītības iestādēm, to izglītojamiem, darbiniekiem, absolventiem un citām personām, kurām Projektā minētie pakalpojumi ir nepieciešami.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir noteikt Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegtos maksas pakalpojumus un to izcenojumus. Projekts nosaka, ka Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis stāsies spēkā 2019.gada 1.decembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 10.oktobra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
 

Ministru kabineta noteikumu projekta „Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 22.oktobrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Roventa.Putnina@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Budžeta nodaļas pārvaldes vecākā referente Roventa Putniņa (tālr. 67330288, e-pasts: Roventa.Putnina@km.gov.lv).