Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”” izstrādes procesā 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz 415 izglītojamiem, 44 pedagoģiskā personāla darbiniekiem, 6 administrācijas darbiniekiem, 32 tehniskā personāla darbiniekiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes mērķis ir atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 15.¹ panta trešajai un ceturtajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumiem Nr.495 „Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā” virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā Kultūras ministrijas priekšlikumu par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts ir izsludināts 2017.gada 9.marta Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola””

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Par sabiedrības līdzdalību Projekta izstrādē liecina vēstules no Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” sadarbības partneriem, kurās tiek pausta informētība par Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” virzību uz profesionālās izglītības kompetences centra statusu un atbalsts tam, kā arī apliecinājums esošajai un turpmākajai sadarbībai.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2017.gada 27.martam, nosūtot to uz e-pasta adresi: lnkc@lnkc.gov.lv vai Baiba.Beinarovica@lnkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošo industriju izglītības nodaļas vecākā referente Baiba Beinaroviča (tālr. 67356284, e-pasts: Baiba.Beinarovica@lnkc.gov.lv).