Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

146 pašvaldību dibinātas un sešas privātpersonu dibinātas profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kurās īsteno mūzikas, mākslas un dejas programmas, un kuras saņem valsts dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, lai pilnveidotu no valsts budžeta piešķirto līdzekļu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķinu kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 18.jūlija sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas””;

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 1.augustam, nosūtot to uz e-pastu: lnkc@lnkc.gov.lv un Baiba.Beinarovica@lnkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vecākā referente Baiba Beinaroviča (tālr. 62305829; e-pasts: Baiba.Beinarovica@lnkc.gov.lv).