Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta „Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2021. – 2023.gadam” izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Plāns
2. Dokumenta nosaukums Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2021. –  2023.gadam
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
4. Dokumenta mērķgrupas Plānā noteiktais attieksies uz sabiedrības attīstību un izpratnes veicināšanu, sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu, tai skaitā romu, līdzdalības veicināšanu. Plāna pilnveidei ir svarīgs ikviena Latvijas iedzīvotāja viedoklis.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Plāns ir sagatavots, lai nodrošinātu Eiropas Savienības 2021.gada 12.martā apstiprinātā Eiropas Padomes ieteikuma par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību (turpmāk – Ieteikums) 1.panta izpildi.

Plāna mērķis ir veicināt Latvijas romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību, īstenojot Plānā noteiktos pasākumus saskaņā ar Ieteikumā iekļautajām rekomendācijām un ņemot vērā valstī pieejamos resursus, romu iedzīvotāju skaitu un viņu situāciju. Plāns sagatavots, lai veicinātu romu līdzdalību dažādās sabiedrības dzīves jomās – izglītības, nodarbinātības, veselības, mājokļu, pilsoniskās sabiedrības, kultūras u.c. jomās.

Plāna pasākumi ir strukturēti, ņemot vērā Ieteikumā iekļautās rekomendācijas Eiropas Savienības dalībvalstīm. Plānā ir ietverti gan pasākumi, kuros romi ir tiešā mērķa grupa, gan pasākumi, kuros romi ir viena no mērķa grupām.

Plāns paredz rīcību visos pārvaldes līmeņos – nacionālajā, reģionālajā un vietējā.
Plāna pasākumu īstenošana ir cieši saistīta ar Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027.gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildi. Plāna priekšlikumi pasākumiem ir saskaņoti ar Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam un to īstenošanas plāna 2021. – 2023.gadam projektu, Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam, Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam projektu, Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam projektu, Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Plāna projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2021.gada 2.septembra sanāksmē.
7. Dokumenti
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties plāna izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli par Plāna projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021.gada 24.augustam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Anita.Kleinberga@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Plāna projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga (tālr. 67330309, e-pasts: Anita.Kleinberga@km.gov.lv).