Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika, kinematogrāfijas attīstība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta tiešā sabiedrības mērķgrupa ir privātpersonas, kas darbojas kino nozarē

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Eiropas Padome 2017.gada 30.janvārī ir atvērusi parakstīšanai Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta), kas pēc tās stāšanās spēkā aizstās 1992.gada 2.oktobrī pieņemto Eiropas Padomes „Eiropas konvenciju par kino kopražojumiem” kurai Latvija pievienojās 1993.gada 27.septembrī.

 

Likumprojekta mērķis ir pieņemt un apstiprināt Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)”. Konvencijas mērķis ir sekmēt starptautisko kino kopražojumu veidošanu, izmantojot Konvencijā paredzētos instrumentus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017.gada augustā.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)”

Likumprojekta „Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Eiropas Padomes Konvencija par kino kopražojumiem (pārskatīta)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2017.gada 14.augustam, nosūtot to uz e-pasta adresi: nkc@nkc.gov.lv Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Uldis Dimiševskis Nacionālā kino centra vadītājas vietnieks filmu ražošanas jautājumos
Tel: 67358862  uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv