Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 „Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 „Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz filmu producentiem, kuri nodrošina ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas filmu producentu konkurētspēju ārvalstu filmu projektu piesaistē, palielinot maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apmēru, kā arī, lai atvieglotu administratīvo slogu. Projekti, kuri nebūs saņēmuši līdzfinansējumu nepietiekama valsts budžeta līdzfinansējuma dēļ, tiks iekļauti projektu iesniegumu rezerves sarakstā prioritārā secībā, gadījumā, ja tiek saņemts papildus finansējums vai piešķirtais finansējums netiek apgūts, finansējums tiek piešķirts projektiem, kuri ir rezerves sarakstā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 27.februāra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 „Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā””

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 „Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 25.februārim, nosūtot to uz e-pastu: nkc@nkc.gov.lv un Edgars.Mednis@nkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Nacionālā kino centra juriskonsults Edgars Mednis (tālr. 67358859, e-pasts: Edgars.Mednis@nkc.gov.lv).