Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta tiešā mērķa grupa ir Sabiedrības integrācijas fonds, biedrības un nodibinājumi

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt vienotu sabiedrības integrācijas politikas plānošanu un īstenošanas koordināciju, optimālu Sabiedrības integrācijas fonda pārraudzību un efektīvu darbību, novērst funkciju dublēšanos, izveidot kompaktu un efektīvu Sabiedrības integrācijas fonda padomi ar sastāva izmaiņām, nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda efektīvu darbību atbilstoši spēkā esošai Sabiedrības integrācijas fonda darbības stratēģijai un atbilstoši politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, kā arī sekmēt valsts budžeta finansējuma caurskatāmību un izlietojumu atbilstoši politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru 2018.gada 28.jūnija sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”

Likumprojekta „Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)"

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 25.jūnijam, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv un Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasts adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Sanita Rancāne-Delekolē (tālr. 67013310, e-pasts: Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv).