Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Ģerboņu likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ģerboņu likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta tiesiskais regulējums attieksies uz visu sabiedrību, kā arī saskaņā ar likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 8.1 panta otro daļu – uz patstāvīgo iestādi (Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Centrālā vēlēšanu komisija, tiesībsargs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Augstākās izglītības padome, Centrālā zemes komisija), publisko tiesību pašpārvaldes autonomo subjektu un tā iestādi, muzeju, bibliotēku, zinātnisko institūtu, ārstniecības iestādi un izglītības iestādi, kad attiecīgās institūcijas drīkst lietot vai nu valsts ģerboni atbilstoši šā likuma noteikumiem, vai apstiprinātu savu ģerboni atbilstoši Ģerboņu likumam, vai institūcijas apstiprinātu zīmi, emblēmu vai logo. Likumprojekts nemaina esošo tiesisko regulējumu pēc būtības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir mazināt administratīvo slogu un vienkāršot ģerboņu reģistrācijas administratīvo procedūru, atsakoties no ģerboņu reģistrācijas apliecības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 5.marta sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Ģerboņu likumā”

Likumprojekta „Grozījumi Ģerboņu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 26.februārim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Kristine.Liepina@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Kristīne Liepiņa (tālr. 67330246, e-pasts: Kristine.Liepina@km.gov.lv).