Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz kultūras pieminekļu, senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu īpašniekiem, valdītājiem un turētājiem, būvniekiem, arheologiem, kultūras nozares darbiniekiem, kā arī ikvienu personu, kura saskaras ar kultūras pieminekļu, senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu apriti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” atbilstību Eiropas Padomes 2017.gada 19.maija Konvencijai par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām (turpmāk – Konvencija). Ar Likumprojektu papildinātas Likuma normas, lai noteiktu Konvencijai atbilstošu regulējumu, tostarp kultūras vērtību (kultūras pieminekļu, senlietu un mākslas un antikvāro priekšmetu) apriti un aizliegumus rīcībai ar minētajām kultūras vērtībām. Likumprojekts stājas spēkā vispārējā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 30.jūlija sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību””

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 27.jūlijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Toms.Eglitis@mantojums.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras priekšmetu aprites daļas jurists Toms Eglītis (tālr. 66164798, e-pasts: Toms.Eglitis@mantojums.lv).