Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 „Nacionālā kino centra nolikums”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 „Nacionālā kino centra nolikums”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz kino industrijas pārstāvjiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, lai precizētu un papildinātu Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 „Nacionālā kino centra nolikums” noteiktos Nacionālā kino centra (turpmāk – Centrs) ar funkciju izpildi saistītos uzdevumus un tiesības, un konkrēti, precizētu Centra uzdevumu veikt filmu nesēju, kas ir nozīmīga audiovizuālā mantojuma sastāvdaļa, atjaunošanu un digitalizēšanu, kā arī veidot saturu kino nozares datubāzei, nodrošinot kino nozares datubāzes pieejamību sabiedrībai, un papildinātu Centra tiesības ar tiesībām iekasēt maksu par Centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī veikt saimniecisko darbību, tai skaitā iespieddarbu tirdzniecību, ja tā ir nepieciešama Centra pamatfunkciju un darbības veicināšanai. Projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 30.jūlija sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 „Nacionālā kino centra nolikums””

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 „Nacionālā kino centra nolikums”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 27.jūlijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Edgars.Mednis@nkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Centra juriskonsults Edgars Mednis (tālr. 67358859, e-pasts: Edgars.Mednis@nkc.gov.lv).