Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma; Kultūras mantojuma saglabāšana, Kultūras pieminekļu aizsardzība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder nekustamais īpašums Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, un kas tajā veic būvniecību. Rīgas vēsturiskā centra un aizsardzības zonas pārvaldībā iesaistītās valsts un pašvaldību institūcijas, piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldība, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes mērķis ir nodrošināt Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumu Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” regulējuma atbilstību Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumam, kurā ar veiktajiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2017.gada 1.jūnijā, nodrošināta Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma normu saskaņošana ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un tajā noteikto teritorijas attīstības plānošanas aktuālo regulējumu. Projektā papildus ietvertais regulējums paredz pilnveidot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas MK noteikumu Nr.127 piemērošanas procesā identificētās procedūras un citus nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības jomā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt 2018.gada 18.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi””

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 5.februārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: vkpai@mantojums.lvVivita.Viksna@mantojums.lv vai Baiba.Valentinovica@mantojums.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietniece Vivita Vīksna (tālr. 67213113Vivita.Viksna@mantojums.lv).