Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta „Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021. – 2023.gadam” izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Plāns
2. Dokumenta nosaukums Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.‑2023.gadam
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
4. Dokumenta mērķgrupas Plānā noteiktais attieksies uz sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību valsts pārvaldībā. Plāna pilnveidei ir svarīgs ikviena Latvijas iedzīvotāja viedoklis.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Plāns ir sagatavots, lai nodrošinātu Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.‑2027.gadam, kā arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.‑2027.gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

Plāna mērķis ir nodrošināt nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, īstenojot Pamatnostādnēs noteiktos trīs rīcības virzienus:

  1. Nacionālā identitāte un piederība;
  2. Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums;
  3. Integrācija.

Rīcības virzieni ir savstarpēji saistīti, nosakot iekļaujošu līdzdalību kā vispārēju ieviešanas principu, kā arī izvirzot caurviju prioritātes, kas attiecināmas uz visiem plāna pasākumiem – nacionālā identitāte, latviešu valoda, uzticēšanās, solidaritāte un sadarbība.

Plāns paredz rīcību visos pārvaldes līmeņos – nacionālajā, reģionālajā un vietējā. Noteiktie uzdevumi ir vērsti uz to, lai saliedētas sabiedrības politikas īstenošanas rezultātā tiktu veicināta nacionālās identitātes un piederības sajūtas nostiprināšanās, iekļaujošas līdzdalības un pilsonisko zināšanu līmeņa paaugstināšanās, tiktu stiprināta kvalitatīva un droša demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpa, veicināta Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalība sabiedrībā, kā arī mazinātos negatīvos stereotipos balstīta attieksme pret dažādām sabiedrības grupām.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Plāna projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2021.gada 20.maija sanāksmē.
7. Dokumenti

 

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties plāna izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli par Plāna projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021.gada 12.maijam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Ilona.Jekele@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Plāna projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga (tālr. 67330309, e-pasts: Anita.Kleinberga@km.gov.lv).