Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika. Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomē pārstāvētajām institūcijām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām, kuru kompetencē ietilpst lēmumu pieņemšana, kas var ietekmēt Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanu un aizsardzību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, pamatojoties uz Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma 8.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 1.punktu, saskaņā ar kuru Ministru kabinets triju mēnešu laikā pēc Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma spēkā stāšanās izveido Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi un apstiprina tās nolikumu, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanu, aizsardzību un izmantošanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 5.novembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 29.oktobrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Juris.Dambis@mantojums.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis (tālr. 67213113, e-pasts: Juris.Dambis@mantojums.lv).