Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma; Kultūras mantojuma saglabāšana, Kultūras pieminekļu aizsardzība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kultūras pieminekļu īpašnieki, valdītāji, lietotāji. Nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji un lietotāji valsts aizsargājamās kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās. Pašvaldības un valsts institūcijas, kuras koordinē būvniecības procesu valstī.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes mērķis ir uzlabot Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.474) tiesisko regulējumu. Laika gaitā (MK noteikumi Nr.474 pieņemti pirms 14 gadiem) būtiski ir attīstījusies kultūras mantojuma aizsardzības politika, kas ir nostiprināta normatīvajos aktos. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr.474, lai praksi padarītu saistošu administratīvā procesa dalībniekiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt 2018.gada 18.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu””

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 5.februārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: vkpai@mantojums.lvVivita.Viksna@mantojums.lv vai Baiba.Valentinovica@mantojums.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietniece Vivita Vīksna (tālr. 67213113Vivita.Viksna@mantojums.lv).