Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Budžeta un finanšu politika (Nodokļu politika). Kultūras politika (Autortiesību politika).

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projektā iekļautais regulējums attieksies uz autoratlīdzību izmaksātājiem (t.sk. kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, piemēram, biedrību „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un biedrību „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA), u.c.) un autoratlīdzību saņēmējiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” sagatavots, lai precizētu autoru darbu un izpildījumu veidus, kuriem varēs piemērot nosacītos izdevumus, kas saistīti ar samaksas par intelektuālo īpašumu gūšanu par noteiktiem autoru darbu un izpildījumu veidiem, t.i., pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, atskaitīt no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izdevumus, kuri saistīti ar iepriekš norādīto autoru darbu un izpildījumu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu. Ministru kabineta noteikumu projekts stāsies spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2021.gada 1.aprīļa sanāksmē.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021.gada 29.martam, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Ilona.Petersone@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja Ilona Pētersone (tālr. 67330240, e-pasts: Ilona.Petersone@km.gov.lv).