Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Arhīvu likumā" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Arhīvu likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma; valsts politika dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Fiziskas personas, privāto tiesību juridiskas personas, sabiedriskas organizācijas, institūcijas saskaņā ar Arhīvu likuma 1.panta 16.punktu, privāti akreditēti arhīvi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir saskaņot nacionālo normatīvo aktu līmenī prasības par fizisko personu datu apstrādi nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentos atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, līdzsvarojot sabiedrības intereses izmantot nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus ar datu subjekta tiesībām uz datu aizsardzību. Likumprojekta izstrāde veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) „Likumprojekts „Personu datu apstrādes likums”” 4.punktā noteikto uzdevumu.
Ar Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas noteica īpašus fizisko personu apstrādes nosacījumus. Ar likumprojektu paredzēts iekļaut līdzvērtīgu tiesisko regulējumu Arhīvu likumā, kāds tas bija Fizisko personu datu aizsardzības likumā, noteikt noteikumus un atbildību par fizisko personu datu izmantošanu vispārpieejamos (publiskos) dokumentos un noteikt dokumentu izmantotāju norādāmos personas datus dokumentu izmantošanas pieprasījumos.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada novembrī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Arhīvu likumā” uz 2 lp.

Likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā”  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 23 lp.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 31.oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi LNA@arhivi.gov.lv un Vija.Ozola@arhivi.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasts adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā arhīva juriskonsulte Vija Ozola, (tālr. 28811691, e-pasts: Vija.Ozola@arhivi.gov.lv).