Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta „Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2021.-2023.gadam”izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Plāna projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2023.gadam.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz mākslinieciskajiem kolektīviem – koriem, tautas deju, folkloras un tautas mūzikas kopām (kolektīviem), pūtēju un simfoniskie orķestriem, lietišķās mākslas studijām un amatierteātriem u.c. kolektīviem, to diriģentiem un kolektīvu vadītājiem, valsts un pašvaldību institūcijām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 4.pantu, lai nodrošinātu Dziesmu un deju svētku ciklisku norisi un savlaicīgu to sagatavošanas procesu, kā arī pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka Ministru kabinets apstiprina Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānošanas dokumentus, to skaitā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2021.gada 9.septembra sanāksmē.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021.gada 3. septembrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Sarmite.Pavulena@lnkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna (tālr. 67228985, e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv).